85vyrocie.cvtisr.sk

Vedecká cukráreň – 80. výročie CVTI SR

Termín: 27.11.2018, 09:00 - 27.11.2018, 11:00

V roku 2018 si pripomenieme 80. výročie založenia inštitúcie, Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti pri podporných službách a propagácii technického vzdelávania na Slovensku. Pôvodne to bola Slovenská technická knižnica, ktorá  vznikla v roku 1938 pri Štátnej vysokej škole technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach  (terajšej STU v  Bratislave) a až do  roku 1951 bola  jej súčasťou. V roku 1996 sa Slovenská technická knižnica (SlTK) premenovala na súčasné Centrum vedecko-technických informácií SR.

Bohatá história kvalitného technického vzdelávania sa datuje od čias Márie Terézie a založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na jej odkaze a tradíciách funguje dnes technické vzdelávanie v celej šírke spektra vedných aj priemyselných odvetví. Na Slovensku vzdeláva v technických odboroch viacero technických univerzít, úroveň ich moderného vzdelávania oceňujú v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a kvalita absolventov je porovnateľná s podobnými univerzitami v zahraničí.

Názov: Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku

Termín: v utorok 27. 11. 2018  o 9.00 hod. v budove CVTI SR

Hosť: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.,  Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profesor Marián Peciar je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Predtým roky pôsobil v pozícii vedúceho Katedry chemických strojov a zariadení SjF STU a Ústavu procesného inžinierstva SjF STU, a bol aj prodekanom pre rozvoj a ekonomické činnosti Strojníckej fakulty STU. Popri práci vysokoškolského pedagóga sa venuje aj výskumu, a to konkrétne v oblasti spracovania práškových a granulovaných materiálov, konštrukcie a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel. Okrem iného sa zaoberá aj štúdiom a vývojom špeciálnych technológií pre spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov a technológii pre ochranu životného prostredia. Od roku 2016 je členom Platformy inteligentného priemyslu MH SR.

 

×