Ekosystém v ohrození: Ako človek a klimatická zmena menia tvár slovenských riek

Termín: 11.2.2020, 09:00 - 11.2.2020, 11:00

Vodné toky a rieky na Slovensku sú charakteristické dynamickým správaním, ktoré sa  prejavuje  hlavne laterálnym presúvaním koryta a s tým spojenou brehovou eróziou. Na jednej strane pri tom dochádza k deštrukcii povrchu nivy a erózii sedimentov, na druhej strane sa ich depozíciou v koryte tvorí nová štruktúra riečnej krajiny, ktorá predstavuje bohatý a krehký ekosystém.

Nepremyslené zásahy človeka ako aj postupný vplyv globálnej klimatickej zmeny spôsobujú postupné vytrácanie sa dôležitých ekologických funkcií, ktoré tieto ekosystémy majú. Naše rieky sa do popredia verejnosti dostavajú väčšinou iba v čase ich zvýšeného prietoku, ktorý ohrozuje obydlia a majetok obyvateľov. Pri diskusiách v teréne sa stretávame s otázkami, ktoré sa  týkajú predovšetkým ochrany pred povodňami.

Niekedy máme pocit, že si ľudia neuvedomujú význam vodných tokov a ich ekosystémové služby. Skôr prevláda názor, že práve rieky sa musia prispôsobiť aktivitám človeka, vtesnať sa do úzkych vybetónovaných korýt a hlavne nespôsobovať škodu. Niekedy si však práve človek môže sám za to, čo mu rieka spôsobuje. Nepoznanie jej správania sa a uvedomovanie si sily rieky iba v momente, keď to naplno ukazuje, vedie k skresleným pohľadom na tieto krajinné entity.

Mgr. Miloš Rusnák, PhD.

pôsobí ako vedúci Oddelenia fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov v Geografickom ústave SAV. Zaoberá sa problematikou fluviálnej geomorfológie, morfologickými zmenami riečnych korýt, brehovou eróziou ako aj vplyvom človeka a klimatických zmien na ich transformáciu v čase a priestore. Vo svojom výskume využíva moderné mapovacie metódy analýzy v prostredí Geografických informačných systémov a snímkovanie pomocou dronov. V poslednom období participuje na aplikácii diaľkového prieskumu Zeme (satelitov) pre hodnotenie biomasy opustenej poľnohospodárskej pôdy.