Celoštátny seminár pre vysoké školy: Vzdelávanie a súvisiace služby

Termín: 18.10.2018, 9:00 - 18.10.2018, 15:00

EUNIS-SK v spolupráci s CVTI SR  pripravuje seminár, ktorého cieľom je oboznámenie akademickej verejnosti  o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, službami CVTI SR, výsledkami národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) a jeho udržateľnosťou, ako aj s ďalšími otázkami týkajúcimi sa informačných a komunikačných technológií na vysokých školách.

Ciele seminára:

-          informovanie o pripravovaných koncepciách rozvoja VŠ, ich konkretizácia;

-          informačné a komunikačné technológie na VŠ, ich rozvoj a podpora na národnej úrovni;

-          služby v oblasti IKT poskytované CVTI SR;

-          využívanie IKT v pedagogických, výskumných a administratívnych procesoch;

-          slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.

 

Program

9:00 – 9:30        Registrácia

9:30 – 9:45        Otvorenie (prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.)

9:45 – 11:00      Koncepcie rozvoja v oblasti vzdelávania

Stratégia rozvoja informačných technológií v rezorte školstva a rozvojové projekty (RNDr. Branislav Baláž, generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát).

Diskusia k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a systémovému riešeniu podpory informačných a komunikačných technológií v sektore vysokých škôl.

11:00 – 11:15    Občerstvenie

11:15 – 12:30    Služby IKT zabezpečované na národnej úrovni

Rozvoj a prevádzka služieb Dátového centra vedy a výskumu CVTI SR (RNDr. Marián Trgala, PhD., CVTI SR)

Problematika duševného vlastníctva, zvýšenie znalostí v tejto oblasti (PhDr. Ľubomír Kucka, CVTI SR)

Prieskum potrieb aplikačného softvéru (Mgr. Juraj Noge, CVTI SR)

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (doc. Mgr. Ján Pitoňák, PhD., SAV)

12:30 – 13:30    Obedňajšia prestávka

13:30 – 15:00    Rozličné

Rozvoj siete SANET (Ing. Marián Ďurkovič, SANET)

Národná akademická federácia identít safeID – správa o stave implementácie (Ing. Martin Stanislav, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Klub riaditeľov centier IKT – prehľad prebiehajúcich aktivít (Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave)

Diskusia

 

Organizačný výbor si vyhradzuje urobiť zmeny v programe podľa potreby.

Celoštátny seminár pre vysoké školy: Vzdelávanie a súvisiace služby      

 

Združenie EUNIS Slovensko: https://www.eunis.sk/

Sanet: http://www.sanet.sk/