Bratislavská vedecká cukráreň: „Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie“

Termín: 17.9.2019, 09:00 - 17.9.2019, 11:00

Dlhodobé ako aj krátkodobé zmeny podnebia a prírodného prostredia mali dopad na dejinný vývoj človeka v každom období. Vedecká diskusia sa v súčasnosti dotýka najmä povahy a rozsahu týchto zmien, ako aj schopnosti jednotlivých spoločenstiev im čeliť. Dr. Nováková predstaví najdôležitejšie výsledky súčasného bádania, ktoré sa týkajú vzájomných vzťahov medzi človekom, prírodou a životným prostredím. Bude hovoriť o tom, ako človek už od svojich počiatkov zanechával stopy na prírode a prispieval tým – hoci nie tak masívne ako dnes – k ničeniu prírodných zdrojov a biotopu. Medzi najznámejšie príklady patrí úhyn zveri pre gladiátorské zápasy v Ríme alebo ohrozenie slonov kvôli dopytu po slonovine. Súčasťou prednášky budú príklady negatívneho dopadu hospodárstva a urbanizmu (odlesňovanie, salinizácia pôdy, odvodňovanie), ničenie ekosystému ako súčasť vojenskej stratégie alebo prehľad najväčších katastrof ľudstva v období antiky.

Väčšiny z toho sme svedkami aj v súčasnosti. História sa opakuje, no vďaka vymoženostiam dnešnej doby v oveľa väčšom meradle. Mala by nám byť preto výstrahou do budúcnosti.

Mgr. Lucia Nováková, PhD.

vyštudovala klasickú archeológiu a klasickú filológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde obhájila doktorandskú prácu a v súčasnosti pracuje v pozícii odbornej asistentky. Zúčastnila sa na archeologických výskumoch v Sýrii, Turecku, Taliansku či Čiernej Hore, absolvovala štipendijné pobyty na Varšavskej univerzite a viacerých tureckých univerzitách. Venuje sa archeológii antického Grécka, s dôrazom na prepojenie písomných a hmotných dokladov. Je autorkou zahraničných monografií zameraných na grécke osídlenie v Anatólii, migráciu, kolonizáciu a akulturalizáciu gréckych kmeňov. V súčasnosti sa venuje socio-environmentálnemu štúdiu antického sveta a skúmaniu vzťahu človeka a prírodného prostredia v staroveku.