VEDEC ROKA SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 18. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

Ocenenia za rok 2014 budú udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".

  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".

  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.

  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.

  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 10. marca 2015 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.

Štatút súťaže

Súčasťou návrhu na ocenenie musia byť minimálne tieto prílohy:

1. Návrhový formulár na ocenenie v súťaži Vedec roka SR

2. Širšie zdôvodnenie nominácie

3. Štruktúrovaný životopis nominovaného

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 12. mája 2015.

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch súťaže Vedec roka SR nájdete na nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Link:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973

Vedec roka 2013

Vedec roka 2012

Osobnosti ocenené v súťaži Vedec roka SR 2012

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2015-02-10 11:51