FAQ l ZAMESTNANEC

Ak si zamestnanec berie na 1-2 dni dovolenku (OČR, PN) a v pondelok už vyplnil dotazník,                je potrebné vypĺňať dotazník opätovne (uprostred týždňa) po návrate na pracovisko napríklad       vo štvrtok?

Dotazník sa vypĺňa len jedenkrát do týždňa, buď v pondelok alebo  v priebehu týždňa, ak ste ho nevyplnili v pondelok, ale ste v daný týždeň prvýkrát v práci. t.j., ak ste v daný týždeň v pondelok dotazník vyplnili, v strede týždňa ste mali 1-2 dni neprítomnosti a nemáte podľa svojho uváženia podozrenie, že by ste mohli ohroziť okolie, dotazník vyplníte nasledujúci pondelok.

V prípade ak máte podozrenie, žeby ste mohli ohroziť svoje okolie (t. j. máte vedomosť, že ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou  alebo máte  príznaky respiračného ochorenia), mali by ste ostať doma, nechodiť na pracovisko a o tomto podozrení informovať svojho nadriadeného (telefonicky/mailom).

Kedy, resp. v akých prípadoch sa predkladá čestné vyhlásenie? Predkladá sa aj po dovolenke, OČR, PN ? Komu sa dáva?

Čestné vyhlásenie, v ktorom zamestnanec vyhlasoval, že nemá povinnosť karantény/domácej izolácie, a že nemá vedomosť o tom, že by bol v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou na Covid-19 (negatívne čestné vyhlásenie) nahradil dotazník.

V prípade, ak zamestnanec mal povinnosť absolvovať domácu izoláciu, o jej absolvovaní sa preukážete, buď  čestným vyhlásením – ak bola domáca izolácia ukončená 10. dňom bez vykonania testu na ochorenie Covid-19 alebo predložením negatívneho testu  k nahliadnutiu. Čestné vyhlásenie, resp. negatívny test predloží zamestnanec svojmu priamemu nadriadenému.  Domácou izoláciou sa nechápe akákoľvek PN, OČR, dovolenka. Viac o domácej izolácii/karanténe nájdete na webovej stránke ÚVZ SR.

Za účasť na hromadných podujatiach sa považuje nákup, cestovanie v MHD, ...?

Pri všetkých otázkach v dotazníku, ak otvoríte – čítať viac sú aj vysvetlenia. Je potrebné si ich  prečítať.  V prípade tejto otázky je vysvetlenie uvedené nasledovne: „Áno odpovedá zamestnanec len v prípade, ak sa zúčastnil hromadných podujatí alebo vykonával aktivity, na ktorých neboli dodržané platné nariadenia ÚVZ SR.“ 

V prípade cestovanovania v MHD je povinné nosenie rúšok už dlhodobo.

Domáca izolácia (z hľadiska personálneho a mzdového) sa považuje za PN alebo? Ako je to            v prípade, ak sa pri nej vykonáva home office?

Vykazovanie  domácej izolácie v dochádzke záleží od zdravotného stavu zamestnanca, ak sa u zamestnanca prejavujú respiračné príznaky a zamestnanec s ohľadom na svoj zdravotný stav nemôže vykonávať prácu z domu môže požiadať o čerpanie dovolenky, lekára o PN, v prípade ak ide aj o ošetrovanie člena rodiny OČR (tak ako i pri iných ochoreniach). V prípade, ak sa vykonáva domáca izolácia z dôvodu prevencie, resp. ide o bezpríznakový priebeh, t.j. zdravotný stav a povaha práce a pracovná náplň zamestnancovi umožňujú vykonávať home office, môže zamestnanec požiadať GR o jej schválenie a priamy nadriadený je povinný mu prideliť a kontrolovať úlohy, ktoré bude doma vykonávať.

K bodu 3 príkazu GR– Som priamy/priama nadriadený/nadriadená, ale súčasne som len vedúci/vedúca oddelenia, nie sekcie/odboru tzn. nemám prístup k vyplneným dotazníkom. Kto má v tomto prípade zamestnancov usmerňovať? Je k dispozícii zoznam pokynov, ktorými je potrebné usmerňovať podriadených?

K vyplneným dotazníkom nemá prístup ani jeden nadriadený. V prípade pozitívnej odpovede dostane poverený pracovník správu, na čo sa spojí s pracovníkom a rieši situáciu s Vašou súčinnosťou.

Posledný update stránky: 2020-10-15 13:26