Príhovor generálneho riaditeľa

Centrum vedecko-technických informácií SR. Samotný názov nesie v sebe jedno z najpodstatnejších slov spojených s touto inštitúciou – INFORMÁCIE. Boli dôležité v jej dlhoročnom fungovaní ako knižnice a sú rovnako dôležité i teraz, v rozšírenom chápaní inštitúcie ako národného informačného centra. Spracovanie a sprístupňovanie informácií tu vždy hralo prím. Na začiatku to bolo zapojenie sa do medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, neskôr spracovávanie fondu firemnej literatúry, patentov, noriem či zahraničnej literatúry, až po prevádzku online katalógu, zabezpečenie vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom a aktuálne riešenie otázky otvoreného prístupu a otvorenej vedy či vzdelávania.

Dnes sa CVTI SR spája aj s prevádzkou komplexných informačných služieb pre výskum a vývoj. Slovenským vedcom ponúkame pomocnú ruku v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Zapájame sa do medzinárodnej spolupráce, podporujeme rozvoj moderného vzdelávania a prostredníctvom popularizačných aktivít máme záujem apelovať predovšetkým na najmladšiu generáciu. Aby sa stala veda ich budúcou profesijnou oblasťou aspoň pre niektorých z nich.

V nedávnej minulosti sme si prešli výraznou organizačnou zmenou. Zlúčenie dovtedajšieho Ústavu informácií a prognóz školstva s CVTI SR prinieslo rozšírenie našich aktivít. Súvisia predovšetkým s dôležitou štatistickou a metodickou činnosťou a rozvojom múzeí v oblasti školstva.

Centrum vedecko-technických informácii SR má dnes síce väčšinu svojich zamestnancov v hlavnom meste, jeho korene však siahajú do metropoly východného Slovenska, do Košíc. Či v minulosti alebo v súčasnosti, našli by ste ho na rôznych miestach na mape Slovenska a dnes dokonca i mimo nej, v Bruseli.

Nie všetci vedia, že CVTI SR píše svoju históriu už od roku 1938. Vtedy, ešte len ako formujúca sa súčasť Štátnej vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Neskôr ako samostatná Slovenská technická knižnica a od roku 1996 ako Centrum vedecko-technických informácií SR. Vyjadrené číslom – už 80 rokov podpory vedy na Slovensku.

Súčasný intenzívny technologický rozvoj a neustále nové poznatky z oblasti výskumu a vývoja sú spojené s exponenciálnym nárastom objemu informácií a dát, v ktorých je čoraz ťažšie sa efektívne orientovať a vybrať z nich najrelevantnejšie. Práve tu vidíme našu primárnu úlohu, a preto v súčasnosti naplno rozvíjame aktivity v tejto oblasti.

Dovolím si skromné „narodeninové“ prianie: Prajem si, aby podpora vedy bola i naďalej celospoločenským záujmom a CVTI SR významnou súčasťou procesov odzrkadľujúcich tento záujem v praxi.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

Posledný update stránky: 2018-11-07 14:27