Utorok so živou prírodou na TVT 2019!

Termín: 05.11.2019, 09:00 - 05.11.2019, 19:00

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok so živou prírodou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Kto je za tento stav zodpovedný? Sme to my, ľudia, naša civilizácia alebo je to dôsledok prirodzených procesov?

Utorok so živou prírodou sa uskutoční v utorok 5. 11. 2019 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť.

Ohrozené druhy na Slovensku

V troch krátkych prednáškach sa budeme venovať ochrane slovenskej flóry a fauny, ktorá je vzhľadom k stupňujúcim sa civilizačným tlakom na prírodu a meniacim sa klimatickým podmienkam veľmi naliehavou. K ohrozeným alebo potenciálne ohrozeným druhom patrí približne štvrtina (27 %, 977 druhov) cievnatých rastlín na Slovensku; 83 druhov rastlín (2 % našej flóry) u nás už vyhynulo a ďalším 155 druhom hrozí vyhynutie, ak sa nebudú uplatňovať účinné opatrenia na ich ochranu. Predstavíme niektoré z uvedených rastlín a priblížime si naše najohrozenejšie biotopy, v ktorých tieto druhy rastú. Ktoré druhy živočíchov sú najohrozenejšími na Slovensku? Napríklad, podľa posledných analýz za ostatných 40 rokov vyhynulo na celom svete až 88 % veľkých vodných živočíchov, kam radíme aj naše dunajské jesetery.

No problémy nemajú len vodné živočíchy, ale napríklad aj rôzne druhy pôvodného vtáctva. A ktoré ďalšie sú ohrozené, o ktorých ani nevieme? Špeciálne sa budeme venovať hmyzu, ktorý postupne mizne z našich polí a lúk. Fungovanie ľudskej spoločnosti je podmienené fungovaním rôznych tzv. ekosystémových služieb. Medzi najznámejšie patrí opeľovanie a najpopulárnejší opeľovač je nepochybne včela medonosná. Na opeľovaní sa však podieľa obrovské množstvo ďalších druhov hmyzu, okrem divých včiel aj muchy, osy, chrobáky a motýle. Objasníme, aký je význam týchto voľne žijúcich opeľovačov a či je skutočne pravda, že by ľuďom po vymretí včely medonosnej ostali len 4 roky života. Hovoriť budeme o príčinách tohto stavu, ako aj o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na záchranu ohrozených druhov nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Hostia:

RNDr. Pavol Mereďa, PhD., je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a tajomníkom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor biológia so špecializáciou na botaniku. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave, v súčasnom Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje evolúcii, taxonómii a ekológii cievnatých rastlín strednej Európy.

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., je samostatným vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde úspešne ukončil aj doktorandské štúdium v odbore zoológia. Po ukončení štúdií pôsobil v Ústave zoológie SAV, neskôr sa presunul na súčasné pracovisko. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov a nepôvodných organizmov. V súčasnosti sa intenzívne venuje výskumu a ochrane dunajských jeseterov.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., je vedeckým pracovníkom v Ústave zoológie SAV. Vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2008 – 2013 absolvoval doktorandské štúdium v Ústave zoológie SAV v Bratislave, kde pracuje dodnes. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá najmä faunistikou, morfológiou a ekológiou dvojkrídlovcov. Vo voľnom čase sa aktívne podieľa na rôznych ochranárskych aktivitách.

Podujatie Utorok so živou prírodou sa bude konať predpoludním, o 9.00 hod. a popoludní, o 17.00 hod. Dopoludňajší blok prednášok je určený organizovaným skupinám zo stredných škôl, ktoré sa môžu prihlasovať na email: ncpvat@cvtisr.sk. Popoludňajší blok prednášok je určený širokej verejnosti a vstup na podujatie je voľný.

Viac informácií nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Utorok so živou prírodou na TVT 2019!  

plagát