Vzdelávacie programy sú schválené MŠVVaŠ v rámci inovačného vzdelávania č. oprávnenia 6/2019-IV.

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.