85vyrocie.cvtisr.sk

Všetci učitelia môžu učiť inovatívne. Bezplatne majú k dispozícii nové materiály

Učitelia na základných aj stredných školách majú možnosť pracovať s bádateľsky orientovanými inovatívnymi metodikami a učiť nové informatické či motivačné predmety. Materiály sú pre každého z pedagógov dostupné bezplatne.

Národný projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý rieši Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s ďalšími partnermi bezplatne ponúka učiteľom aj nové vzdelávacie materiály.

„Inovatívne metodiky, ucelené zbierky inovatívnych metodík pre ZŠ a SŠ, učebné materiály pre motivačné a nové informatické predmety pre SŠ, vytvorené v rámci projektu IT Akadémia a už overené v dvoch predošlých školských rokoch, sú dostupné všetkým učiteľom na odkaze - http://itakademia.sk./inovativne-metodiky.

Bezplatne ich môžu učitelia využívať po prihlásení sa v registračnom portáli - https://registracia.itakademia.sk - v časti metodiky. Učitelia majú možnosť pomocou dostupného filtra vyhľadávať konkrétne výstupy na základe zadaných kritérií. Bližšie informácie sú dostupné v pomocníkovi,“ hovorí Jozef Sekerák, garant uvedenej aktivity.

Učitelia z IT Akadémia partnerských škôl majú k dispozícii svoje prihlasovacie údaje. Mimo partnerských škôl je potrebné požiadať o prihlasovacie údaje vyplnením dotazníka s názvom „Záujem o webináre, inovatívne metodiky a nové informatické predmety,“  ktorý je dostupný na https://dotazniky.itakademia.sk.

Inovatívne metodiky pozostávajú  z metodických pokynov pre učiteľa, výučbových materiálov, podporných a doplňujúcich materiálov pre predmety  matematika, chémia, biológia, geografia, fyzika, informatika na ZŠ a SŠ v rámci Školského vzdelávacieho programu. Metodiky sú orientované na bádateľsky orientované vzdelávanie, ktoré koncepčne vychádza z konštruktivizmu. Dominantné sú interaktívne vyučovacie metódy, digitálne technológie, aktívne poznávanie. To podnecuje žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy. Vzniká tak motivácia k štúdiu daných predmetov.

„Už žiadne memorovanie, ale bádanie. Veď čo je z pohľadu učiteľa krajšie, ako vidieť, že žiaci sa na hodiny tešia, pracujú a navyše to ani nevnímajú, pretože ich to baví. Častokrát ani nevedia a vedomosti im do hláv doslova 'skáču', hodnotí používanie inovatívnych metodík Mária Zahoranská, koordinátorka a overovateľka Sieťové technológie 1, Matematika, Informatika - Python, Databázy, IPVaM - modul Matematika, a zároveň vedúca IT krúžku, konzultantka ECDL.

Okrem jednotlivých metodík s prílohami sú na danom úložisku dostupné nasledujúce výstupy:

Zbierka inovatívnych metodík z matematiky ZŠ (55 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z matematiky SŠ (68 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z fyziky ZŠ (60 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z fyziky SŠ (62 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z geografie ZŠ (60 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z geografie SŠ (60 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z chémie ZŠ (62 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z chémie SŠ (70 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z biológie ZŠ (70 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z biológie SŠ (60 metodík)

Programovanie v Pythone (27 metodík)

Programovanie v Scratchi (20 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ (53 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík z informatiky pre 1. stupeň ZŠ (20 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií I (33 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií II (33 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií III (33 metodík)

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií IV (33 metodík)

Zároveň sú bezplatne dostupné aj učebné materiály k novým informatickým predmetom:

Riešenie problémov a programovanie

Programovanie mobilných zariadení

Počítačové systémy a siete, Informačná bezpečnosť, Databázy,

Objektový prístup k riešeniu problémov

Tvorba a prezentácia dát

Programovanie webových stránok,

Internet vecí,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Informatika

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Matematika

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Chémia

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Biológia

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Geografia

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Fyzika

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Všetci učitelia môžu učiť inovatívne. Bezplatne majú k dispozícii nové materiály

Posledný update stránky: 2021-02-17 10:44
×