85vyrocie.cvtisr.sk

Študenti ukázali, že majú šancu uspieť v dnešnej znalostnej spoločnosti

Mobilné aplikácie, aplikácie pre internet vecí, inteligentné rozhranie, rôzne softvérové riešenia. Aj tieto praktické výstupy sú výsledkom prác študentov. Vytvorili ich s citom pre inovácie, na základe analýz prostredí, pre ktoré aplikácie vytvárali. Aktuálne ich predstavili na online konferencii, ktorú mohla sledovať široká verejnosť.

V období uzavretých škôl z dôvodu pandémie žiaci stredných škôl pracovali viac ako dva mesiace v jeden až štvorčlenných tímoch na svojich reálnych projektoch. Pod vedením expertov z praxe alebo z univerzít sa cielene zamerali na informačné technológie.

Vo finále mohli svoju šikovnosť ukázať na záverečnej konferencii. Vytvorené riešenia prezentovali pred publikom a porotou. Prostredníctvom online vysielania si ich postery a prezentácie mohli pozrieť nielen odborníci, ale aj široká verejnosť, vrátane ich rodičov či učiteľov. 

Študenti partnerských stredných škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie riešili vlastné IT projekty a zdokonaľovali tak svoje digitálne zručnosti. Ako sa im to podarilo prezentovali 11. mája 2021 v online prostredí na podujatí Konferencia v IT praxi.

Tento rok išlo o prehliadku dvanástich vlastných projektov a riešení. Ocenenie pre najlepšie projekty sa rozhodli udeliť mnohé partnerské firmy (Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, VSL Software, a.s.), univerzity (Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity Žiline) a tiež Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Rozhodovanie pri udeľovaní cien bolo náročné. Dôvodom bola mimoriadna kvalita predložených riešení, prezentácií a široký okruh aktuálnych tém. Tie zahŕňali oblasti smart city, energetických riešení pre aktívny život, inteligentných prístupov v ochrane životného prostredia, komunikáciu a zdieľanie informácií, aktívny a zdravý životný štýl či digitálnych pomocníkov.

Výnimočnosť tohto podujatia, ktorá spočívala v úzkom prepojení študentov s IT praxou a najmä v možnosti konzultovať svoje riešenia priamo s odborníkmi z IT firiem alebo vysokých škôl, vyzdvihol v úvodnom príhovore profesor Semanišin, prorektor UPJŠ v Košiciach a gestor národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého sa podujatie konalo.

„Mimoriadne cenným je v tomto prípade samotné úsilie študentov venovať svoj voľný čas inovatívnym riešeniam viacerých aktuálnych tém,“  pripomenul profesor Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

Postery žiakov, ktorí prezentovali svoje projekty, ako aj bližšie informácie k podujatiu sú k dispozícii na webovej stránke národného projektu.  

„Som rada, že napriek súčasnej situácii si mohli žiaci vyskúšať prácu v tíme, rozdelenie si úloh, naučiť sa používať nové technológie, že sa naučili kritickejšie pozerať na informačné zdroje a tiež pracovať na sebe aj mimo školského prostredia,“ uvádza Mária Babinčáková, garantka podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodných a technických vied národného projektu.

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Projekt pripravuje mladú generáciu pre súčasný pracovný trh, ktorého súčasťou sú a budú aj informačné technológie. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Študenti ukázali, že majú šancu uspieť v dnešnej znalostnej spoločnosti

ilustračné foto: pexels.com

Posledný update stránky: 2021-05-13 10:43
×