Stále môžete potvrdiť svoje digitálne zručnosti. Je tu posledná šanca získať medzinárodný certifikát bezplatne

Digitálne zručnosti sú dnes „povinnou výbavou“ pre uplatnenie sa na trhu práce. Navyše patria k známke sebarozvoja.   

Národný projekt zameraný na vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť výrazne podporoval učiteľov a žiakov aj pri získaní certifikátu potvrdzujúceho tieto vedomosti na medzinárodnej úrovni.

Záver národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí aj poslednej príležitosti ako medzinárodný certifikát ECDL získať bezplatne.   

V národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je zaradená aj aktivita Získanie medzinárodného certifikátu pre učiteľov ZŠ/SŠ a žiakov SŠ. V rámci nej sú všetky náklady na získanie certifikátu hradené z financií projektu. V aktuálnom školskom roku - 2021/22 - projekt končí. V tejto súvislosti prichádza aj  posledná príležitosť pripraviť sa na testovanie, úspešne ho zvládnuť a získať certifikát ECDL (European Computer Driving Licence).

„Žiaci aj učitelia si môžu vybrať štyri z ôsmich modulov. Najčastejšie volia modul M2 – práca s počítačom a správa súborov, modul M3 – spracovanie textu, modul M4 – tabuľkový kalkulátor, modul M6 – prezentácia. Už názvy modulov hovoria, že sú vhodné pre každého učiteľa a žiaka. V príprave na testovanie sa efektívnejšie naučia pracovať so softvérom, v ktorom sú testy tvorené. Prirodzene sa naučia viaceré nové poznatky. Certifikát je pre nich potvrdením vlastných digitálnych zručnosti. Po  jeho úspešnom získaní môžu doplniť svoj životopis o nový doklad vzdelania,“ konkretizuje  Gabriela Andrejková, odborná garantka pre ECDL, v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.    

Ako doplnila, učitelia a žiaci zo škôl, ktoré sú zapojené do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, sa môžu prihlásiť na aktivitu v registračnom portáli po získaní prístupu do registračného portálu. Žiakov prihlasuje ich učiteľ. Nezapojené školy majú možnosť sa zapojiť v zrýchlenom postupe. 

„Očakávame, že učitelia nájdu podporu u svojich riaditeľov a žiaci u svojich učiteľov aj riaditeľov. Väčšina učiteľov, ktorí si vybrali vyššie uvedené štyri moduly, tvrdí, že im táto príprava na testovanie zefektívnila prípravu na vyučovanie.“  

Rovnakú príležitosť medzinárodnej certifikácie majú aj študenti vysokých škôl. Ako v prípade ZŠ a SŠ ide o poslednú možnosť získať medzinárodný certifikát zo štyroch vybraných modulov úplne zdarma.  

 „Mladí ľudia vyrastajú s technológiami. Často sa súčasnej generácií hovorí Digital native alebo Google Kids. Zdalo by sa tak, že sú digitálne gramotnejší. Napriek tomu ich digitálne zručnosti v oblastiach, ktoré budú potrebovať pre svoju profesionálnu cestu, sú nedostatočné. ECDL je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém pre overovanie digitálnych znalostí a zručností. Akceptuje ho stále viac zamestnávateľov,“ pripomína Slávka Blichová, z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Získaním medzinárodného certifikátu žiaci aj pedagógovia preukážu, že im záleží na vzdelaní a uplatnení sa v konkurenčnom profesionálnom a spoločenskom prostredí. Že sú a chcú byť atraktívnymi pre zamestnávateľov. Že majú šancu uplatniť na trhu práce čo najlepšie. Ale predovšetkým, že pracujú na vlastnom sebarozvoji.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Stále môžete potvrdiť svoje digitálne zručnosti. Je tu posledná šanca získať medzinárodný certifikát bezplatne

ilustračný obrázok: pexels.com

Posledný update stránky: 2022-03-17 09:32