85vyrocie.cvtisr.sk

Prestížny certifikát zdarma. Žiakom aj učiteľom rozšíri digitálne zručnosti

Aktívni stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj učitelia na základných a stredných školách majú možnosť bezplatne získať medzinárodne uznávaný certifikát. Vďaka novým vedomostiam zvýšia svoju digitálnu gramotnosť.

Aj v roku 2021 pokračuje národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie s aktivitou, vďaka ktorej sú medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence) dostupné na Slovensku zdarma.

Medzi učebné materiály jednotlivých modulov vzdelávania patria Základy práce s počítačom, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Používanie databáz, Prezentácia, Základy práce online, Práca s obrázkami a grafikou a Bezpečnosť pri využívaní IKT. Stredoškoláci, vysokoškoláci a učitelia na ZŠ či SŠ si môžu vybrať štyri z nich a získať tak bezplatne medzinárodný certifikát ECDL. Cieľom aktivity je umožniť študentom a pedagógom nielen využívať základné informačné technológie, ale svoje znalosti aj porovnať s medzinárodným štandardom a doložiť rešpektovaným dokladom.

Záujemcovia majú k  dispozícií študijné materiály a ukážkové testy a tiež nahrávky webinárov, ktoré obsahujú analýzy vzorových testov s upozornením na najčastejšie chyby.

Bezplatne a dostupne

„Testy pre moduly certifikátu ECDL sú pripravené tak, že overujú základné počítačové - ale aj informatické - zručnosti žiadateľov o tento certifikát. Tu vidíme dôvod, prečo by sa certifikát mal stať súčasťou stredoškolského vzdelania. Projekt IT Akadémia poskytuje možnosť získať tento certifikát v poslednom roku projektu bezplatne aj učiteľom základných škôl,“ konkretizuje doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. garantka uvedenej aktivity pre stredné a základné školy.

S tisíckami záujemcov, zo stoviek škôl

V registračnom portáli je v súčasnosti registrovaných 6 765  žiakov – záujemcov o certifikát - zo 104 stredných škôl, z toho 2 663 žiakov už ukončilo konzultácie a zúčastnilo sa overovania v 4 kľúčových moduloch.  V období do 15. januára  2021 certifikát získalo 1962  žiakov stredných škôl.

Niektorí maturanti testovanie nedokončili pre zrušenie testovania z dôvodu mimoriadnej situácie, počas ktorej prezenčná forma konzultácií k ECDL bola nahradená formou videokonferencie.

Počet zapojených učiteľov zo stredných škôl je 502, avšak 189 učiteľov aktivitu predčasne ukončilo. Certifikát získalo 201 učiteľov SŠ.

Pre veľký záujem sa od júna 2020 sa zapojili do aktivity aj učitelia základných škôl, ich počet  je 127. S testovaním začnú ihneď, ako to súčasná situácia dovolí. Pre učiteľov sa pripravuje  možnosť testovania sa aj online formou.

 „Vysokoškolských študentov  sa doteraz zapojilo 1 601 - z plánovaných 2 000. Išlo o študentov štyroch slovenských univerzít. Konkrétne z UKF 51 študentov, z UMB 63 študentov. Z UNIZA sa zapojilo 753 študentov a z UPJŠ 734. Testovania na získanie medzinárodného certifikátu ECDL prebiehali na Žilinskej univerzite v Žiline a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.,“ hovorí RNDr. Slávka Blichová garantka uvedenej aktivity pre vysoké školy.   Prestížny certifikát zdarma. Žiakom aj učiteľom rozšíri digitálne zručnosti

 

Posledný update stránky: 2021-01-21 14:14
×