85vyrocie.cvtisr.sk

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Projekt IT Akadémia je predĺžený

Národný projekt - IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie - sa predlžuje do 31. augusta 2022. Aktivity projektu cielia najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. V tejto súvislosti predovšetkým na vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov, vrátane väzieb na nové národné projekty edIT 1 a edIT 2. Realizovať sa plánujú aj workshopy, webináre a konzultácie v rámci Klubu digitálnych koordinátorov. Rozvíjať sa majú digitálne kompetencie učiteľov a žiakov, a tiež inovačné vzdelávanie. Podporiť bádateľské schopností a informatické myslenie u svojich žiakov pomôžu pedagógom skúsenosti z workshopov a webinárov pre učiteľov. Podľa aktuálnej situácie sa bude reagovať aj na potreby dištančného vzdelávania počas 3. vlny pandémie.

Do projektu sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku. Už v septembri pokračuje inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov. Podrobnejšie informuje oficiálna webová stránka projektu.  

Vzdelávanie je otvorené nielen pre digitálnych koordinátorov, ale aj pre riaditeľov škôl. „Naše skúsenosti z minulého roku potvrdzujú, že digitálna transformácia sa úspešne rozbehla predovšetkým na školách, ktorých riaditelia sa zúčastnili vzdelávania. V školskom roku 2021-22 je naša kapacita minimálne 600 frekventantov. Boli by sme radi, aby sa do vzdelávania zapojilo čo najviac škôl z celého Slovenska,“ upresnil Dušan Šveda, gestor národného projektu.

Výstupom zo vzdelávania školských digitálnych koordinátorov sa stanú spracované Akčné plány digitálnej transformácie danej školy. Tvorba akčných plánov a ich realizácia bude v rámci projektu podporovaná dohodou o pracovnej činnosti pre školského digitálneho koordinátora. Inovačné vzdelávanie nie je jednorazová aktivita. Pravidelná a sústavná podpora bude pokračovať formou workshopov, webinárov a konzultácii v rámci Klubu digitálnych koordinátorov. Tento klub má byť otvorený nielen pre koordinátorov, ale aj pre ďalších učiteľov zapojených škôl. V súčasnosti je otvorený pre školy, ktoré už majú absolventov vzdelávania.  

V budúcom školskom roku sa plánuje pokračovať aj v ďalších vzdelávacích aktivitách pre učiteľov. Predovšetkým v inovačnom vzdelávaní a nadväzujúcich workshopoch, webinároch a konzultáciách k rozvíjaniu bádateľských schopností a informatického myslenia. Konkrétne s väzbou k výučbe 1 125 vytvorených inovatívnych metodík, výučbe 10 nových predmetov v „informatických triedach.“ Tieto výstupy sú dostupné všetkým učiteľom na Slovensku k realizácii takzvaného hybridného vyučovania. „Našu podporu chceme posunúť bližšie k učiteľom. Okrem štandardných foriem budeme naše aktivity realizovať aj priamo na školách so všetkými učiteľmi. Týka sa to najmä tých škôl, ktoré sa zapoja do digitálnej transformácie a zriadia pozíciu školského digitálneho koordinátora,“ doplnila Mária Babinčáková, garantka projektu pre vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

Jedným z predpokladov pre digitálnu transformáciu vzdelávania je zvyšovanie digitálnych kompetencií aktérov vzdelávania. Rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteľov bude vychádzať z DigCompEdu a zameria sa na moduly ECDL/ICDL a tiež získanie certifikátu pre minimálne 300 učiteľov ZŠ a SŠ, vrátane cieleného využívania „predmetových“ digitálnych nástrojov.

Rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov bude orientované na konkrétne aktivity a činnosti vo všetkých predmetoch vo väzbe na DigComp 2.1 a pre SŠ bude rovnako zamerané aj na moduly ECDL/ICDL a získanie certifikátu pre minimálne 1 500 žiakov. Rozvíjanie digitálnych kompetencií budú koordinovať predovšetkým školskí digitálni koordinátori v rámci realizácie Akčného plánu digitálnej transformácie školy s podporou projektu. Tá predstavuje učebné materiály k modulom ECDL a certifikáciu, workshopy, webináre i konzultácie k využívaniu digitálnych nástrojov v predmetoch.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

IT Akadémia naďalej podporuje digitálnu transformáciu vzdelávania 

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Projekt IT Akadémia je predĺžený

Posledný update stránky: 2021-09-28 12:44
×