85vyrocie.cvtisr.sk

Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020 SC2

Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.  

Národný informačný deň Horizont 2020 pripravuje Centrum vedecko-technických informácií ako sídlo Národných kontaktných bodov pre program H2020.

Podujatia sa zúčastní aj Marc Duponcel z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Keďže národný informačný deň sa koná pri príležitosti zverejnenia pracovného programu na roku 2018 – 2020 pre spoločenskú výzvu 2, budú tak hlavnou témou predovšetkým očakávané výzvy a výstupy na posilnenie európskeho agropotravinárstva a biohospodárstva, o ktorých bude hovoriť práve pán Duponcel,“ konkretizuje Nataša Hurtová, národný kontaktný bod pre H2020, pre oblasť Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo.

Hovoriť sa bude o súčasnom stave výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva, lesného hospodárstva a biohospodárstva. O vlastné skúsenosti sa podelia slovenskí riešitelia, ktorí sú členmi medzinárodných konzorcií úspešných projektov.

Účastníci budú mať možnosť položiť prezentujúcim otázky a  v rámci networkingu nadviazať kontakty pre ďalšiu spoluprácu.

Národný informačný deň Horizont 2020 SC2 sa uskutoční 7. novembra 2017 v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach.

PROGRAM PODUJATIA  

REGISTRÁCIA

Posledný update stránky: 2017-10-26 10:17
×