Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

Termín: 28.9.2017, 17:00 - 28.9.2017, 19:00

Pozývame vás do septembrovej  vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach. Téma septembrovej kaviarne sa viaže na Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj 2017, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, na ochranu prirodzených procesov v prírode a na biodiverzitu s ohľadom na rozvoj tzv. mäkkej turistiky, ktorá nepoškodzuje prírodné prostredie.

Vo štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný  vedec,  biológ, ekológa environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.

POZVÁNKA (Veda v Centre): Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?     

(plagát)