„Mikroplasty - malý veľký problém pre našu Zem“

Termín: 22.10.2019, 09:00 - 22.10.2019, 11:00

Mikroplasty – malé kúsky plastov unášané vodou, poletujúce atmosférou, ukladajúce sa v pôdach. Správy o nich rezonujú v médiách čoraz častejšie a dostávajú sa tak do povedomia širokej verejnosti. Vzbudzujú nemalé obavy, najmä ak sa hovorí o ich výskyte v pitnej  vode alebo prestupe do potravového či potravinového reťazca. Je toto rozhorčenie opodstatnené? Aký je pôvod mikroplastov a kto je zodpovedný za ich distribúciu v životnom prostredí? Kde všade sa ešte nachádzajú a ako boli doteraz identifikované? V čom spočíva riziko pre životné prostredie ako aj nás samotných?

Anna Grenčíková (1993) pochádza z Ružomberka. Aktuálne je  internou doktorandkou Oddelenia environmentálneho inžinierstva spadajúceho pod Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V minulosti sa na tomto oddelení venovala zelenej syntéze aktívnych nanomateriálov a ich využitiu pri odstraňovaní mikropolutantov (zvyšky liečiv, drog a ich metabolitov) z odpadových vôd, ako aj jej dezinfekcii. V súčasnosti je členkou vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá  čoraz častejšie skloňovaným environmentálnym problémom mikroplastov. V danej téme je úspešnou riešiteľkou grantu "Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov", ktorý je súčasťou   Programu na podporu mladých výskumníkov. Vo svojej dizertačnej práci rozoberá možné zdroje tohto znečistenia a ich distribúciu v povrchových vodách Váhu. Zaujíma sa taktiež o degradáciu vybraných druhov mikroplastov biotickou cestou i účinkom progresívnych abiotických činiteľov. Svoje  teoretické vedomosti ako i doterajšie vedecké závery prezentovala na viacerých odborných konferenciách, aj s medzinárodnou účasťou, a publikovala vo viacerých karentovaných časopisoch. Popri svojej výskumnej práci sa podieľa aj na rozširovaní povedomia širokej verejnosti o danej problematike prostredníctvom popularizačných prednášok, podcastov a knižných publikácií.

 

„Mikroplasty - malý veľký problém pre našu Zem“  / 22. 10. 2019 o 9.00 hod. v CVTI SR


Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).