SECID

Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference

(SECID)

Dátum: 23. november 2016

Miesto konania: Brusel, Belgicko


Cieľom konferencie je vytvoriť pre stakeholderov priestor na diskusiu o  úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách a o možnostiach, ktoré ponúka Horizont 2020, EŠIF či iné národné a medzinárodné programy na preklenutie inovačných rozdielov naprieč krajinami, regiónmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami či súkromnými podnikmi. Podujatie bude tiež slúžiť ako fórum na zhodnotenie výsledkov výziev Teaming, Twinning a ERA chair s cieľom poukázať na ich dosiahnuté úspechy a hlavné dôvody inovačných rozdielov. V neposlednom rade je jeho cieľom výmena poznatkov a budovanie a vytváranie budúcich partnerstiev. 

Významným výstupom konferencie bude záverečný dokument, ktorého cieľom je vypracovať odporúčania a návrhy ako zvýšiť inovačný potenciál a excelentnosť vo vede a výskume štátov s nízkou inovačnou výkonnosťou.  Záverečný dokument a výstupy z konferencie môžu následne slúžiť ako podklad pri tvorbe politík na národnej úrovni a ako podporný materiál pri predbežnom hodnotení Horizontu 2020.

Podujatie má za cieľ prilákať európskych a národných stakeholderov, a to najmä univerzity, výskumné organizácie, malé a stredné podniky, výskumníkov a európske, národné a regionálne autority a politických predstaviteľov.

Projekt Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 pre výskum a inovácie na základe grantovej dohody č. 739653.


KONTAKT: Terézia Lesayová,  terezia.lesayova@cvtisr.sk

WEB: http://secid2016.cvtisr.sk/tlačová správa: Excelentná veda a inovácie majú pre budúcnosť EÚ zásadný význam 

fotogaléria:  SECID 

monitoring médií: SECIDPosledný update stránky: 2017-10-02 09:57