Registrácia používateľov a vydávanie knižničných pasov

Vedecká knižnica CVTI SR poskytuje bezplatnú online registráciu pre svojich používateľov. Používateľom CVTI SR sa môže stať každý záujemca nad 15 rokov. Registrácia a jej predĺženie platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie. Pre predĺženie registrácie stačí zaslať email na kniznica@cvtisr.sk. Platnosť registrácie možno predĺžiť najneskôr do 365 dní, údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu! Potom už je možná len opätovná registrácia. Podrobné podmienky registrácie sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku CVTI SR.

registrácia používateľa

Po úspešnej online registrácií je potrebné overiť Vašu identitu do 3 pracovných dní jedným z troch spôsobov                   

Overenie cez e-mail
Pošlite sken alebo fotografiu oboch strán Vášho občianskeho preukazu na vypozicky@cvtisr.sk    

(*maximálna veľkosť prílohy: 10 MB)

Overenie telefonicky
Zavolajte na číslo                        02/69 253 145 a postupujte podľa pokynov operátora.     
 
Overenie priamo
v CVTI SR
Navštívte našu knižnice osobne a preukážte sa platným preukazom totožnosti

 

Prečo potrebujeme overiť Vašu identitu?

Je bežnou praxou, že knižnice na Slovensku registrujú používateľov po preukázaní sa platným preukazom totožnosti. Knižnice poskytujú svoje služby v zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z., na základe ktorých je knižnica oprávnená spracovávať osobné údaje*. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je navyše záväzkovým právnym vzťahom.

Prečo je potrebné overenie totožnosti spätne do 3 pracovných dní?

Výskumníci, odborní pracovníci či študenti často potrebujú prístup k elektronickým informačným zdrojom okamžite, častokrát aj cez víkendy či sviatky. Nechceme Vám preto brániť vo Vašej práci a Váš používateľský účet bude aktívny ihneď, resp. do 30 minút.

Čo sa stane, ak svoju totožnosť neoverím do 3 pracovných dní?

Bude Vás kontaktovať pracovník knižnice, ktorý Vás vyzve na overenie Vašej totožnosti. V prípade odmietnutia Vám bude prístup k službám knižnice zablokovaný.

Helpdesk (8.30 - 16.00 h)
tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica(at)cvtisr.sk

 

pondelok - štvrtok: 10.00 – 18.00 h
piatok:   8.00 – 16.00 h

O prípadných zmenách prevádzky informujeme

v aktualitách

 


* Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. je Knižnica je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov
v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti
a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre používateľov knižnično-informačných služieb CVTI SR.


Posledný update stránky: 2022-11-14 12:50