Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

Prieskum Absolvent vysokej školy je realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR v období november 2019 až január 2020. Výskumnú vzorku tvoria absolventi slovenských vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium denného alebo externého štúdia na prvom až treťom stupni v roku 2014 alebo 2018.

Vybraní absolventi boli oslovení listom so žiadosťou o vyplnenie online dotazníka. Prieskum je anonymný. Pridelené heslo slúži v zásade iba na zabezpečenie riadeného zberu a kontrolu návratnosti vyplnených dotazníkov za jednotlivé vysoké školy (jeden spoločný identifikátor pre všetkých absolventov konkrétnej VŠ).

V prípade, ak ste nedostali pozvánku na účasť na prieskume, ste absolventom vysokej školy a máte záujem o participáciu na prieskume, tak viete vyplniť otvorený dotazník, ktorý je totožný s tým, ktorý je použitý v rámci riadeného zberu.

 

dotazník pre absolventov, ktorí dostali pozvánku poštou dotazník pre absolventov, ktorí nemajú prístupové heslo

         

Ak máte akékoľvek otázky na zameranie, obsah a výstupy prieskumu, tak nás neváhajte kontaktovať.

 

František Blanár 

frantisek.blanar@cvtisr.sk

02/69 295 426

 Tomáš Filčák

tomas.filcak@cvtisr.sk

02/69 295 422

Informácie o predchádzajúcich kolách prieskumu:

Projekt riešený na základe dopytu MŠVVaŠ SR.

Cieľom projektu je: zistiť podmienky a možnosti uplatnenia kvalifikácie absolventov vysokých škôl, zmapovať potreby a taktiež bariéry zamestnávania absolventskej pracovnej sily, načrtnúť profil absolventa vysokej školy cez prizmu požiadaviek zamestnávateľa, zistiť problémy týkajúce sa rozvoja kompetenčných zručností, priniesť poznatky, ktoré by umožňovali inovovať študijné programy tak, aby zohľadňovali vývoj na trhu práce, analyzovať možnosti foriem financovania na vysokých školách. Projekt zahŕňa dva sociologické prieskumy, realizované na súbore absolventov vysokých škôl a na súbore zamestnávateľských organizácií a analytické štúdie.

výstupy predchádzajúcich kôl projektu:

Vstupná štúdia projektu, ktorá analyzuje štatistické údaje o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva a o vývoji počtu študentov a absolventov na vysokých školách za obdobie 2002 - 2006 podľa skupín študijných odborov, poskytuje prognostický odhad vývoja počtu študujúcich a absolventov do roku 2020, zameriava sa na analýzu nezamestnanosti absolventov vysokých škôl, mapuje výsledky prieskumov z danej oblasti.
Zamestnateľnosť a zamestnanosť absolventov vysokých škôl v praxi - I. etapa riešenia projektu


Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi - správa z výskumu 2008 [PDF]
 
Prechod absolventov vysokých škôl na trh práce - výsledky z prieskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce (2013) [PDF]
 
Výsledky zamestnávateľského prieskumu realizovaného na prelome rokov 2013 - 2014 [PDF]
Posledný update stránky: 2019-12-10 07:40