ďalšie informácie k registrácii

Registračné poplatky:

  • prvá registrácia a predĺženie platnosti registrácie (platí 365 dní):   3,00 €   

  • vyhotovenie knižničného pasu:
    • pracujúci:                                                                       6,50 €
    • študenti:                                                                        3,00 €   
    • dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP:                             1,50 €

Poznámka: Ak používateľ poskytne vlastnú čipovú kartu ako knižničný pas CVTI SR, neplatí poplatok za vyhotovenie knižničného pasu. Karta však musí byť kompatibilná s knižničným systémom CVTI SR. Akceptujú sa napr. ISIC, ITIC, knižničné pasy iných knižníc, Bratislavská karta a pod.

Ďalšie poplatky nájdete v cenníku a podrobnejšie podmienky registrácie sú uvedené v Knižničnom poriadku CVTI SR.

Súčasne platný zákon  č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v § 18 písm. a) ustanovuje, že knižnica je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. Na spracovanie ďalších osobných údajov, ktoré sú nad rozsah tohto ustanovenia je potrebný súhlas dotknutej osoby. V prípade, že dotknutá osoba (používateľ) súhlas neposkytne, knižnica jej nemôže odoprieť poskytnutie knižnično-informačných služieb.

Posledný update stránky: 2019-09-09 14:01