Prezentácia dejín výpočtovej techniky na Slovensku a jej nové vízie

Termín: 25.9.2016, 14:00 - 26.9.2016, 21:00

Pozývame vás na podujatie Extrapolácie 2016, ktoré sa uskutoční od 25. 9. do 31. 10. 2016 v Bratislave a v Košiciach. V rámci podujatia sa uskutočnia rôzne zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy či workshopy zamerané na históriu výpočtovej techniky ako aj budúcnosť IT na Slovensku. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša. Odborným garantom je Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. 

Pozvánka