Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

Termín: 18.9.2018, 09:00 - 18.9.2018, 11:00

Prednášku začneme pripomenutím revolučných rokov 1848/1849, ktoré boli vyvrcholením národno-obrodeneckého hnutia Slovákov v 19. storočí. Potom priblížime situáciu v slovenskom národno-emancipačnom hnutí v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia s jeho vyvrcholením v roku 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Zmienime sa o postavení Slovenska počas prvej ČSR, presnejšie o tom, akú podobu malo v tom čase národno-emancipačné  úsilie Slovákov, ktoré vyústilo do autonómie Slovenska v ČSR v roku 1938.  Ďalej sa zameriame na vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý na Slovensku vyvrcholil  vo Februári 1948 nastolením  diktatúry proletariátu. V závere prednášky o osudových osmičkových výročiach v moderných dejinách  Slovenska a Slovákov, sa budeme venovať charakteru socializmu sovietskeho typu, ktorý po dvadsiatich  rokoch vyústil do  pokusu o jeho reformu v roku 1968 - vrátane vyvrcholenia národno-emancipačného hnutia v podobe federácie.

HOSŤ:

PhDr. Stanislav Sikora, CSc. vyštudoval históriu a archivistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je dlhoročným pracovníkom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými dejinami Slovenska po roku 1945 so zvláštnym zreteľom na 60. roky 20. storočia. Je autorom viacerých monografií. V rokoch 1993-2008 pôsobil ako externý profesor dejepisu na Strednej súkromnej škole veterinárnej v Bratislave. Je tiež členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, špičkového mužského speváckeho zboru, ktorý na mnohých európskych i svetových súťažiach získal najvyššie ocenenia.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018. Festival vedy Európska noc výskumníkov 2018 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 28. septembra 2018 v 5 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizon 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie grantová zmluva č. 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR