Digitálna transformácia – jedna z najväčších výziev Európskej únie

Termín: 06.6.2019, 00:00 - 06.6.2019, 00:00

Postupujúca digitalizácia čoraz výraznejšie mení fungovanie spoločnosti. Ako čeliť jednej z kľúčových výziev, takzvanej digitálnej transformácii, v európskych reláciách, o tom budú diskutovať odborníci na medzinárodnej konferencii v Bruseli.      

Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k digitálnej transformácii bude patriť k jedným zo záverečných podujatí v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.

Podujatie vytvorí priestor pre diskusiu odborníkov, profesionálov a výskumníkov z rozličných oblastí, ktorí majú priamu skúsenosť so zavádzaním digitálnych technológií do praxe. Digitálna transformácia a využívanie digitálnych technológií vo všetkých spoločenských a ekonomických sférach je totiž aktuálne, jednou z najväčších výziev, ktorú  majú štáty Európskej únie riešiť. Vyšehradská skupina nie je v tomto smere výnimkou.

Digitálna transformácia má byť strategickou a plánovanou zmenou fungovania spoločnosti, ktorú si vyžiadala stále postupujúca digitalizácia. Takáto zmena však potrebuje definovať nutné politiky, vytvoriť zodpovedajúcu legislatívu a iné nástroje, ktorý tento proces podporia a udržia vo zvolených medziach.  

Podujatie organizuje Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci s partnermi z krajín Vyšehradskej skupiny (CZELO, PolSCA, Stále zastúpenie Maďarska pri EÚ) a Stálym zastúpením SR pri EÚ. Ako uvádza Andrej Kurucz zo SLORD: „Hlavný príhovor očakávame od Khalila Rouhanu, zástupcu generálneho riaditeľa z Generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie Európskej komisie. Nasledovať budú dva bloky panelových diskusií. V prvom budú zástupcovia Európskej komisie a OECD diskutovať na tému politických iniciatív prebiehajúcich alebo pripravovaných na úrovni EÚ, so špecifickým zreteľom na nadchádzajúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021-2027. V druhom bloku dostanú priestor názorné príklady z prostredia krajín V4, a to z pohľadu národných iniciatív v oblasti digitálnej transformácie a odborníkov z praxe. Na záver Fabio Pianesi z EIT Digital zhrnie hlavné posolstvá konferencie a predstaví inovačnú agendu EIT Digital.“

Ako Kurucz doplnil, očakáva sa účasť približne 120 predstaviteľov členských štátov EÚ a asociovaných krajín, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskeho výboru regiónov, ministerstiev, styčných kancelárií pre výskum a inovácie, členov siete IGLO, asociácií či iných zainteresovaných strán.

Podujatie V4 Conference on Digital Transformation sa uskutoční  dňa 6. júna 2019 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Digitálna transformácia – jedna z najväčších výziev Európskej únie 

www.slord.sk