EUROSTUDENT VI

Slovenská republika sa zapojila do ďalšieho cyklu medzinárodného projektu EUROSTUDENT zameraného na zmapovanie sociálnych a ekonomických podmienok života študentov vysokých škôl.

V období od 6.5.2016 do 30.6.2016 prebiehal zber údajov, ktorý bol realizovaný prostredníctvom on-line dotazníka. V tomto období boli oslovovaní respondenti z radov vysokoškolkých študentov so žiadosťou o zapojenie sa do projektu.

Aktuálne prebiehajú štatistické a analytické práce na národnej správe z projektu za denných študentov. Zároveň prebiehajú konzultácie pre potreby medzinárodnej komparatívnej štúdie.

Aktuálne dostupné výstupy projetu za SR:

Vybrané predbežné zistenia z medzinárodného projektu EUROSTUDENT (Priebežná správa o realizácii projektu EUROSTUDENT VI 2016-2018)

Sociálno-ekonomické podmienky života denných študentov vysokých škôlna Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Národné správy budú zverejnené priebežne v priebehu trvania projektu.

Bližšie informácie o samotnom projekte nájdete na stránke www.eurostudent.eu

Posledný update stránky: 2017-12-04 07:42