Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I.etapa

 

Národný projekt
Operačný program:   Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje

Celkové oprávnené výdavky :

Európsky fond regionálneho rozvoja

9 989 602,86 €

Realizácia: 05/2014 – 12/2015

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU:

Vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou

Špecifický cieľ projektu 1 :

Zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem.

Špecifický cieľ projektu 2 :

Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.

KONTAKT


webová stránka :

Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa

Posledný update stránky: 2021-06-23 13:05