NISPEZ

Logo projektu NISPEZ

http://nispez.cvtisr.sk  

Národný projekt
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky:
19 881 676,23 €
Realizácia:  december 2008 – máj 2014
predĺžená do 31. mája 2015

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu elektronických zdrojov. 

Špecifický cieľ 1
Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj.

Špecifický cieľ 2
Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií.

Špecifický cieľ 3
Vytvorenie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom. 

Špecifický cieľ 4
Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami.

Kontakt na administratívny, riadiaci personál projektu a na odborných pracovníkov projektu NISPEZ.

 

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:55