Mládež a spoločnosť 2014

OBSAH  3-4/2014


ÚVAHY, PROBLÉMY

Ondrejkovič, P.: Mestá z pohľadu sociológie kriminality

Hudecová, A.- Šavrnochová, M.: Riziká sociálnych sietí v živote mladých ľudí

Emmerová, I.: Výkon odňatia trestu mladistvých –súčasný stav a úskalia

 

Z VÝSKUMU

Kolesárová, K.: Pozice mládeže v současných životních stylech 

Dončevová, S.: Problém rodu a mladí ľudia

Matulay, S.: Mládež a spoločnosť na začiatku 21. storočia (vybrané aspekty problematiky)

 

INFORMÁCIE

Brozmanová Gregorová, A.: Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?

Macháček, L.- Pétiová, M.: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Európska mládežnícka politika 2014 

Grafingerová, M.: Mladí vedeckí pracovníci a popularizácia vedy

Černoch, F.:  Manipulace s pojmem generace

 

RECENZIE

Macháček, L.: YOUTH and POLICY (M. Grafingerová)

Hudecová, A. –Kurčíková K.: Kyberšikanovanie ako rizikové správanie (M. Šavrnochová)

Wiegerová, A a kol.: Začínajúci výskumník (od magistra k postdoktorandovi -J. Majerčíková)

 

CONTENT no. 3-4/2014


REFLECTIONS, PROBLEMS

Ondrejkovič, P.: Towns from the view of the sociology of crime

Hudecová, A.- Šavrnochová, M.: Risks of social networks in the life of young people

Emmerová, I.: Custodial sentence for youth – contemporary state and pitfalls

 

RESEARCH

Kolesárová, K.: Position of the youth in the contemporary lifestyles  

Dončevová, S.: Problem of gender and the youth

Matulay, S.: Youth and society at the beginning of 21st century (selected aspects)

 

INFORMATION

Brozmanová Gregorová, A.: Is volunteering way to employment?

Macháček, L.- Pétiová, M.: Scientific conference international participation European youth policy 2014 

Grafingerová, M.: Young researchers and the science popularization 

Černoch, F.:  Manipulation with the term generation

 

REVIEWS

Macháček, L.: YOUTH and POLICY (M. Grafingerová)

Hudecová, A. –Kurčíková K.: Cyberbullying as risk behavior (M. Šavrnochová)

Wiegerová, A a kol.: Beginning researcher (from master to postdoc -J. Majerčíková)

OBSAH  2/2014


Macháček, L.:
Mládež a spoločnosť- slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže


ÚVAHY, PROBLÉMY

Macháček, L.: Európska integrácia ako generačná výzva mládeže na Slovensku

Brozmanová Gregorová A. a kol.: Service learning- priestor pre spojenie formálneho a neformálneho vzdelávania

Žuborová, V.: Stratégia evaluácie európskych programov na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 

Z VÝSKUMU

Ondrejkovič, P.: Samovražednosť jako sociálno-patologický jav

Šarvajcová, M.: Mládež a starí ľudia ako skupiny najviac ohrozené chudobou

Pétiová, M.: Názory riaditeľov základných a stredných škôl na predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky

 

INFORMÁCIE

Pešek, T.: Uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v SR

Rosová, D.: Účasť Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na medzinárodnej vedeckej konferencii v Rzeszówe v Poľsku

 

RECENZIE

Vrabec, N. - Petranová, D.: Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie (L. Macháček)

Hudecová, A a kol.: Vybrané cieľové skupiny sociálnej práce (J. Šolcová)

CONTENT no. 2/2014


Macháček, L.:
Youth and Society - Slovak Journal for State policy and Youth Research

 

REFLECTIONS, PROBLEMS

Macháček, L.: European integration as a generational challenge for youth in Slovakia

Brozmanová Gregorová A. a kol.: Service learning- space for the connection of formal and non-formal education

Žuborová, V.:  Strategy for evaluation of European programs supporting youth employment

 

Research

Ondrejkovič, P.: Suicides as a socio-pathological phenomenon

Šarvajcová, M.: Youth and the seniors as groups most at risk of poverty

Pétiová, M.: Opinions of primary and secondary schools headmasters on early leavers from compulsory schooling

 

INFORMATION

Pešek, T.: Recognition of non-formal education in youth work in Slovakia

Rosová, D.: Participation of the Faculty of Arts UPJŠ in Košice at the international conference in Rzeszow in Poland

 

REVIEWS

Vrabec, N. - Petranová, D.: New patterns of youth in the context of media communication (L. Macháček)

Hudecová, A a kol.: Selected target groups of social work (J. Šolcová)

OBSAH  1/2014


DOKUMENTY

Stratégia  SR pre mládež na roky 2014-2020

 

ÚVAHY, PROBLÉMY

Štefančík, R.: Teoretické vymedzenie politického záujmu u mladých ľudí

 

Z VÝSKUMU

Macháček, L.- Mihálik, J.: Historická pamäť a súčasná politická participácia mládeže na Slovensku

Šramková, M.: Aké sú vzory dnešných pubescentov?

Zelem, J.: Je zle a môže byť ešte horšie

 

INFORMÁCIE

Macháček, L.: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV rokovala

Funta, T.: Študentská vedecká a odborná činnosť

Programy pre mládež na roky 2014-2020

 

RECENZIE

Brozmanová, A.- Bielešová, Z.-Kurpielová, M.: Dobrovoľníctvo stredoškolákov: Cesta k aktívnej participácii (Z. Bariaková)

Svitačová, E.: Mládež-občianstvo-politika (M. Imrovič)

CONTENT no. 1/2014


DOCUMENTS

Youth Policy in SR for 2014-2020

REFLECTIONS, PROBLEMS

Štefančík, R.: Theoretical definition of political interest of young people

 RESEARCH

Macháček, L.- Mihálik, J.: Historical memory and the current political participation of youth in Slovakia

Šramková, M.: What are the models of today youth?

Zelem, J.: It is bad and can be even worse

INFORMATION

Macháček, L.: Slovak Pedagogical Society at the Slovak Academy of Sciences discussed Funta, T.: Student scientific and professional activity

Youth programs for 2014-2020

REVIEWS

Brozmanová, A.- Bielešová, Z.-Kurpielová, M.: Volunteering of high school students: The way to active participation (Z. Bariaková)

Svitačová, E.: Youth – citizenship - policy (M. Imrovič)

Posledný update stránky: 2015-06-29 10:26