Mládež a spoločnosť 2017

OBSAH  č. 4/2017

PROBLÉMY, STATE

HAMRANOVÁ, A.: O hodnotách a adolescentoch

ČONKOVÁ, A.: Teoretické východiská rovesníckej mediácie

MORAVČÍKOVÁ, E.: Fenomén novodobých idolov mládeže v on-line prostredí: Youtuberi

 

Z VÝSKUMU

CHMELÁROVÁ, Z.: Názory žiakov stredných škôl na rovesnícku mediáciu

BIELIKOVÁ, M. -PÉTIOVÁ, M.: Žiacka samospráva ako nástroj participácie žiakov na živote školy

KOLLÁROVÁ, M.: Religiozita a vzťah k štúdiu u mládeže na Slovensku

SELICKÁ, D.: Názory vysokoškolákov na ich budúci rodinný život

 

INFORMÁCIE

ŠTRBOVÁ, M.-SELICKÁ, D.: K otázkam výskumu medzigeneračných vzťahov

 

RECENZIE

JAKUBOVSKÁ, K.: Od multikultúrnosti a internacionalizácie  k revitalizácii tradícii  (V. Jakubovská)

BOBOŇOVÁ, J. a kol.: Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa (I. Jakab)

LOMNICKÝ, I. a kol.: Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií  učiteľa (J. Al-Ali)

 

CONTENT no. 4/2017

PROBLEMS, STATE

HAMRANOVÁ, A.: About values and adolescents

ČONKOVÁ, A.: The theoretical basis of peer mediation

MORAVČÍKOVÁ, E.: The phenomenon of modern youth idols in the online environment: YouTubers

 

RESEARCH

CHMELÁROVÁ, Z.: Opinions of secondary school pupils on peer mediation

BIELIKOVÁ, M. -PÉTIOVÁ, M.: Pupil self-government as a tool for pupil participation in school life

KOLLÁROVÁ, M.: Religiosity and relation to study among youth in Slovakia

SELICKÁ, D.: The opinions of college students on their future family life

 

INFORMATION

 TRBOVÁ, M.-SELICKÁ, D.: On issues of intergenerational relations research

 

REVIEWS

JAKUBOVSKÁ, K.: From multiculturalism and internationalization to the revival of tradition (V. Jakubovská)

BOBOŇOVÁ, J. a kol.: Application of the teacher competencies assessment methodology (I. Jakab)

LOMNICKÝ, I. a kol.: Theoretical background and context of teacher competencies assessment (J. Al-Ali)

OBSAH  č. 3/2017

PROBLÉMY, STATE

JAKUBOVSKÁ, V.: Učiteľ rozvíja osobnosť žiaka a jeho osobnostné kompetencie

SELICKÁ, D.: Štýl života mladej generácie

ŠARVAJCOVÁ, M.: Vzdelávanie s informačno-komunikačnými technológiami

 

Z VÝSKUMU

PÉTIOVÁ, M.: Prevencia extrémizmu realizovaná v školskom prostredí z pohľadu pedagógov

OŠÍPANÍKOVÁ, A.- KOLLÁR, R.: Rodinné prostredie a vzťah k štúdiu u mládeže na Slovensku

 

INFORMÁCIE

REŠ, D.: IT kolaboratívne nástroje pre agilné riadenie projektov v prostredí práce s mládežou AL-ALI, J.: Mobilný marketing a mobilné aplikácie

 

RECENZIE

JAKUBOVSKÁ, V.-JAKUBOVSKÁ, K.: Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií (K. Stanová)

GALLIK, J.-HRBÁĆEK, M.-TIMKO, Š.: Úvod do spoločenskovedného myslenia (L. Tkáč-Zabáková)

AL-ALI, J.: Reflexia digitalizácie v mediálnom prostredí zameraná na terestriálne vysielanie (V. Jakubovská)

HVIZDOVÁ, E.-BALOGOVÁ, B.: Kreatívny priemysel vybraných remesiel východoslovenského regiónu (M. Štefanová)

 

CONTENT no. 3/2017

PROBLEMS, treatises

JAKUBOVSKÁ, V.: Teacher develops student's personality and his personal competences

SELICKÁ, D.:   Lifestyle of the young generation

ČONKOVÁ, A.: The theoretical basis of peer mediation

ŠARVAJCOVÁ, M.: Education with information and communication  technologies     

 

Research

CHMELÁROVÁ, Z.: Opinions of secondary school pupils on peer mediation

PÉTIOVÁ, M.: Prevention of extremism implemented in the school environment from the point of view of educators

OŠÍPANÍKOVÁ, A. - KOLLÁR, R.: Family environment and relationship to study among youth in Slovakia

 

INFORMation

REŠ, D.: IT collaborative tools for agile project management in the youth work environment

AL-ALI, J.: Mobile marketing and mobile applications

 

REviews

JAKUBOVSKÁ, V.-JAKUBOVSKÁ, K.: Developing intercultural competencies (K. Stanová)

GALLIK, J.-HRBÁĆEK, M.-TIMKO, Š.: Introduction to thinking in social sciences (L. Tkáč-Zabáková)

AL-ALI, J.: Reflection of digitalisation in the media environment focused on terrestrial broadcasting (V. Jakubovská)

HVIZDOVÁ, E.-BALOGOVÁ, B.: The creative industry of selected crafts in the East Slovak region (M. Štefanová)

OBSAH  č. 2/2017

PROBLÉMY, STATE

BAKOVÁ, D.: Socioekonomické problémy neúplných rodín v súčasnej spoločnosti a ich vplyv na deti

STAŠOVÁ, L.: Problematika mezigeneračních vztahu z perspektivy současné teorie a výzkumu (zaměření na sociologii)

 

Z VÝSKUMU

SELICKÁ, D.-ŠTRBOVÁ, M.: Voľný čas a rómska mládež

PÉTIOVÁ, M.: Výskyt prejavov extrémizmu v školskom prostredí z pohľadu pedagógov

KOLLÁR, R.-OŠÍPANÍKOVÁ, A.: Vzťah k štúdiu a vzdelávacie voľnočasové aktivity ako faktory ovplyvňujúce ašpirácie žiakov stredných škôl v oblasti vzdelania a zamestnania

 

INFORMÁCIE

LADICKÝ, B.: Detské mestečko v Trenčíne sa stane národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky

SELICKÁ, D.- ŠTRBOVÁ, M.-ŠARVAJCOVÁ, M.: Rómovia ako etnická skupina a spôsob ich života

ŠOLCOVÁ, J.: Správa o potrebách detí a mládeže v meste Banská Bystrica (Podklady pre tvorbu mládežníckej politiky v meste)

 

RECENZIE

SELICKÁ, D.-VONDRÁKOVÁ, E.: Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti

(M.S. Szczepański)

 

CONTENT no. 2/2017

PROBLEMS, treatises

BAKOVÁ, D.: Socioeconomic problems of incomplete families in contemporary society and their impact on children

STAŠOVÁ, L.: Problems of intergenerational relations from the perspective of contemporary theory and research (focus on sociology)

 

RESEARCH

SELICKÁ, D.-ŠTRBOVÁ, M.: Leisure time and Roma youth

PÉTIOVÁ, M.: Existence of signs of extremism in the school environment from the perspective of educators

KOLLÁR, R.-OŠÍPANÍKOVÁ, A.: Relation to study and educational leisure activities as factors influencing the aspirations of secondary school pupils in education and employment

 

INFORMATION

LADICKÝ, B.: Children s town in Trenčín will become the national cultural monument of the Slovak republic

SELICKÁ, D.- ŠTRBOVÁ, M.-ŠARVAJCOVÁ, M.: Roma as an ethnic group and their way of life

ŠOLCOVÁ, J.: Report on the needs of children and youth in Banská Bystrica (Documents for the creation of youth policy in the city)

 

REVIEWS

SELICKÁ, D.-VONDRÁKOVÁ, E.: Unemployment as social phenomer society (M.S. Szczepański)

OBSAH  č. 1/2017

PROBLÉMY, STATE

SABO, R.-ŠOLCOVÁ, J.: Metóda ART (Aggression Replacement Training)- metóda práce s reguláciou agresívneho správania sa detí a mládeže

SELICKÁ, D.: Hodnotová orientácia stredoškolskej mládeže

JAKUBOVSKÁ, V.: Edukačná hra ako metóda na rozvíjanie socializácie žiaka v multikultúrnom prostredí

 

Z VÝSKUMU

KOLLÁR, R.-KOLLÁROVÁ, M.: Rodinné prostredie a užívanie návykových látok u mládeže na Slovensku

BIELIKOVÁ, M.:  Právne vedomie mládeže v oblasti ľudských práv

SELICKÁ, D.-ŠTRBOVÁ, M.: Voľný čas a rómska mládež

 

INFORMÁCIE

ŠKOVIERA, A.: Sociálno-pedagogické dialógy III Adolescencia a mladá dospelosť- vývinové obdobie verzus sociálny konštrukt

ŠTUREK, M.- ČIERNIKOVÁ, D.: Život mládeže v Žilinskom kraji z pohľadu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

 

RECENZIE

JUSKO, P.-PAPŠO, P.: Mediácia a probácia a mediačné služby na Slovensku, v Českej republike a  iných krajinách (J. Šolcová)

ŠOLTÉSOVÁ, D.-BOSÁ, M.-BALOGOVÁ, B.: Socioterapia v sociálnej práci (I. Bendulová)

SELICKÁ, D.-VONDRÁKOVÁ, E.: Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti

(M.S. Szczepański)

 

CONTENT no. 1/2017

PROBLEMS, treatises

SABO, R.-ŠOLCOVÁ, J.: ART (Aggression Replacement Training) - Intervention method for reduction of aggressive behavior of children and youth

SELICKÁ, D.: Value orientation of secondary school pupils

JAKUBOVSKÁ, V.: The educational game as a method to develop pupil socialization in a multicultural environment

 

RESEARCH

KOLLÁR, R.-KOLLÁROVÁ, M.: Family environment and substance abuse among young people in Slovakia

BIELIKOVÁ, M.:  Legal awareness of youth on human rights

SELICKÁ, D.-ŠTRBOVÁ, M.: Leisure time and Roma youth

 

INFORMATION

ŠKOVIERA, A.: Socio-pedagogical dialogues III Adolescence and young adulthood

- developmental stage versus social construct

ŠTUREK, M. - ČIERNIKOVÁ, D.: Youth life in the Žilina region from the perspective of Strategy of  Slovak Republic for youth 2014-2020     

BROZMANOVÁ- GREGOROVÁ, A.: Competent in volunteering, competent in life

 

REVIEWS

JUSKO, P.-PAPŠO, P.: Mediation and probation and mediation service in Slovakia, Czech Republic and other countries (J. Šolcová)

ŠOLTÉSOVÁ, D.-BOSÁ, M.-BALOGOVÁ, B.: Sociotherapy in Social Work (I. Bendulová)

SELICKÁ, D.-VONDRÁKOVÁ, E.: Unemployment as a social phenomenon in society

(M.S. Szczepański)

Posledný update stránky: 2019-12-19 08:58