Mládež a spoločnosť 2019

OBSAH  č. 3-4/2019

PROBLÉMY, STATE

MATULAY, S.: Podmienky inklúzie rómskej mládeže do súčasnej slovenskej spoločnosti ako súčasti Európy  

EMMEROVÁ, I.: Spoločenská podmienenosť výskytu sociálnych deviácií a aktuálne trendy problémového správania detí a mládeže

BUCHTA, S.: Podpora generačnej obmeny v poľnohospodárstve a na vidieku

 

Z VÝSKUMU

NEMCOVÁ, L.: Voľný čas stredoškolskej mládeže – z výskumu motívov vo voľnom čase

JAKUBOVSKÁ, V.: Výskum zameraný na rozvíjanie osobnosti žiaka a jeho kompetencie

ŠARVAJCOVÁ, M.-MIČÁNYIOVÁ, L.: Meniaci sa pracovný trh a investícia do ľudského kapitálu

RADI, F.-BUNDZELOVÁ, K.-LUDVIGH CINTULOVÁ, L.: Finančná gramotnosť žiakov bežných škôl a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej republike

 

INFORMÁCIE

STRANOVSKÁ, E.- ŠTRBOVÁ, M.- SELICKÁ, D.: Porozumenie čítaných textov v materinskom a cudzom jazyku vzhľadom na intervenciu

 

RECENZIE

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.- ŠOLCOVÁ, J.- SIEKELOVÁ, M.: Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku- Aktuálny stav a trendy (A. Kniezová)

ŠTEFAŇÁK, O.: Religiozita mládeže v procese premien (D. Selická)

SKAČAN, J.-MORAVČÍKOVÁ, V. a kol.: Náboženstvo a médiá v súčasnej mediálnej kultúre (V. Jakubovská)

 

CONTENT no. 3-4/2019

PROBLEMS, treatises

MATULAY, S.: Conditions for the inclusion of Roma youth in contemporary Slovak society as a part of Europe  

EMMEROVÁ, I.: Social determination of social deviations occurrence and current trends in problematic behavior of children and youth

BUCHTA, S.: Support for generational change in agriculture and rural areas

 

REsearch

NEMCOVÁ, L.: Free time of high school youth - from research of their motives in free time

JAKUBOVSKÁ, V.: Research aimed at the pupil's personality development and their competences

ŠARVAJCOVÁ, M.-MIČÁNYIOVÁ, L.: A changing labor market and investment in human capital

RADI, F.-BUNDZELOVÁ, K.-LUDVIGH CINTULOVÁ, L.: Financial literature of primary schools and students special education needs in Slovak republic

 

INFORMATION

STRANOVSKÁ, E.-ŠTRBOVÁ, M.-SELICKÁ? D.: Understanding of read texts in mother tongue and foreign language with respect to intervention

 

REviews

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.- ŠOLCOVÁ, J.- SIEKELOVÁ, M.: Youth Volunteering in Slovakia - Current state and trends (A. Kniezová)

ŠTEFAŇÁK, O.: Religiosity of youth in the process of transformations (D. Selická)

SKAČAN, J.-MORAVČÍKOVÁ, V. a kol.: Religion and the media in contemporary media culture (V. Jakubovská)

OBSAH  č. 2/2019

PROBLÉMY, STATE

ONDREJKOVIČ, P.: Mládež alebo mladá generácia?

HOLÚBEKOVÁ, H.: Životológia ako jeden z neformálnych nástrojov podpory talentov na stredných školách

SELICKÁ, D.: Socializácia mládeže v rodine a v škole

 

Z VÝSKUMU

ŠTEFANOVÁ, M.: Ženy na trhu práce

EMMEROVÁ, I.: Mladiství páchatelia trestných činov, ich tresty a prevýchova

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.- ŠOLCOVÁ, J.-SIEKELOVÁ, M.: Sociálny profil mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Slovensku

 

INFORMÁCIE

HOLÚBEKOVÁ, H.: Poradenstvo prekračujúce hranice

 

RECENZIE

ŠEBESTOVÁ, P.- MAREKOVÁ, H a kol.: Svetový deň sociálnej práce (V. Jakubovská)

ŠTEFAŇÁK, O.: Hodnoty, túžby a obavy mládeže (D. Selická)

GADUŠOVÁ, Z. a kol.: Nástroje hodnotenia kompetencií učiteľa (V. Jakubovská)

 

CONTENT no. 2/2019

PROBLEMS, treatises

ONDREJKOVIČ, P.: Youth or young generation?

HOLÚBEKOVÁ, H.: Lifelogy as one of the informal tools for supporting talent in high schools

SELICKÁ, D.: Socialization of young people in the family and at school

 

REsearch

ŠARVAJCOVÁ, M.-MIČÁNYIOVÁ, L.: Graduates in the labor market - expectations and requirements

ŠTEFANOVÁ, M.: Women in the labor market

EMMEROVÁ, I.: Juvenile offenders, their punishments and re-education

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.-ŠOLCOVÁ, J.-SIEKELOVÁ, M.: Socila profile of young volunteers in Slovakia

 

INFORMATION

HOLÚBEKOVÁ, H.: Cross-border counseling

 

REviews

ŠEBESTOVÁ, P.- MAREKOVÁ, H a kol.: World Day of Social Work (V. Jakubovská)

ŠTEFAŇÁK, O.: Values, aspirations and fears of youth (D. Selická)

GADUŠOVÁ, Z. a kol.: Teacher competence assessment tools (V. Jakubovská)

OBSAH  č. 1/2019

DOKUMENTY

Európsky zbor solidarity 2018-2020

 

PROBLÉMY, STATE

BALOGOVÁ, B.-HAMADEJ, M.-ŠARIŠSKÁ, M.: Edukačná paradigma socioterapie

SELICKÁ, D.: Sociologické aspekty súčasnej rodiny

 

Z VÝSKUMU

PÉTIOVÁ, M.: Terorizmus - hrozba súčasného života na Slovensku očami žiakov základných a stredných škôl

BIELIKOVÁ, M.: Práva dieťaťa vo výchove v rodine a spolupráca rodiny a školy (názory rodičov žiakov základných a stredných škôl).

 

INFORMÁCIE

UJHÁZYOVÁ, M.: Radikalizácia mládeže – Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

HRONCOVÁ, J.: Vznik O.Z. Asociácia sociálnych pedagógov so sídlom na katedre pedagogiky Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

RECENZIE

LADICKÝ, B.: Rodinné príbehy bez rodín (V. Diešková)

SZÍJJARTÓOVÁ  a kol.: Aplikácia nástrojov hodnotenia kompetencií učiteľa (A. Lesková)

 

CONTENT no. 1/2019

DOCUMENTS

European solidarity corps 2018-2020

 

PROBLEMS, treatises

BALOGOVÁ, B.-HAMADEJ, M.-ŠARIŠSKÁ, M.: Educational paradigm of sociotherapy

SELICKÁ, D.: Sociological aspects of the contemporary family

 

Research

PÉTIOVÁ, M.: Terrorism - the threat of contemporary life in Slovakia through the eyes of primary and secondary school pupils

BIELIKOVÁ, M.: Child rights in family education and cooperation between family and school (views of parents of primary and secondary school pupils)

 

INFORMATION

UJHÁZYOVÁ, M.: Radicalization of youth – Causes and prevention of extremism in youth work

HRONCOVÁ, J.: Establishment of civic association of Social Educators based at the Department of Pedagogy, Faculty of Education, Matej Bel University, Banská Bystrica

 

REVIEWS

LADICKÝ, B.: Family stories without families (V. Diešková)

SZÍJJARTÓOVÁ  a kol.: Application of teacher competence assessment tools (A. Lesková)

Posledný update stránky: 2019-12-19 09:13