Športová príprava na ZŠ a SŠ v období rokov 2001 až 2010

Telesná výchova predstavuje neoddeliteľnú súčasť vyučovacieho procesu detí už od najnižších stupňov školskej prípravy. Predstavuje nielen prostriedok na získanie a zachovanie dobrej fyzickej kondície, ale má pozitívny vplyv na celkovo vyrovnaný rozvoj osobnosti mladého človeka. Zároveň slúži aj na prvotné podchytenie športových talentov a ich prípadné následné nasmerovanie na efektívny rozvoj osobných predpokladov prostredníctvom systematickej športovej prípravy. Nasledujúci text sa zameriava na stručné zmapovanie vývoja športovej prípravy na základných a stredných školách.

Vývoj počtu základných škôl so športovými triedami mal v období rokov 2001 až 2010 skôr klesajúci charakter. Miernejšie nárasty boli zaznamenané v rokoch 2003, 2008 a na konci sledovaného obdobia
(v roku 2010) došlo k výraznejšiemu nárastu počtu základných škôl, ktoré ponúkali svojím žiakom možnosť navštevovať športovú triedu. Zaujímavým momentom v tejto súvislosti je však fakt, že nárasty počtu základných škôl so športovými triedami nemali podľa dostupných štatistických údajov takmer žiaden efekt na nárast počtu žiakov navštevujúcich tieto triedy, ako je už na prvý pohľad zrejmé z nasledujúceho grafu.

graf 1


V roku 2001 bolo evidovaných na území Slovenska sedem športových gymnázií. V nasledujúcich dvoch rokoch sa ich počet zvyšoval (+1 ŠG za rok) a v rokoch 2004 a 2005 bola situácia v tejto oblasti stabilizovaná. Výraznejší nárast tohto typu škôl bol zaznamenaný až v roku 2006, kedy u už etablovaným športovým gymnáziám pribudli dve nové. K poslednému nárastu došlo v roku 2007 (+1 ŠG), čí sa ich počet dostal na hodnotu dvanásť a na tejto úrovni zotrváva až do súčasnosti.

športové gymnáziá a ich žiaci

Ako je zrejmé z hore uvedeného grafu, vývoj počtu žiakov v tomto type školských zariadení prekonal v porovnaní so samotným vývojom počtu zariadení viacero výkyvov, pričom najmenej žiakov vykázali športové gymnáziá v roku 2004 (1950) a naopak, najviac v roku 2007 (2746).

Posledný update stránky: 2014-12-10 22:20