ACADEMIA 4/2020

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,25 MB]

OBSAH

ŠTÚDIE

Tomáš Filčák: Pracovné aktivity vysokoškolských absolventov počas štúdia na vysokej škole. str. 4 - 21.

František Blanár: Ďalšie vzdelávanie a participácia vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily na ňom. str. 22 - 34.

Vladimír Strečko: Komenského odkaz pre súčasnosť. str. 35 - 62.

INFORMÁCIE

Projekt SlovakION ako etalón slovenskej vedy

RECENZIE

Integrácia žiakov - migrantov do európskych škôl

KNIHY DO VAŠEJ KNIŽNICE

NOVÍ PROFESORI

CONTENTS

THEORETICAL ARTICLES

Tomáš Filčák: Work activities of university graduates during their studies at the university. p. 4 - 21.

František Blanár: Adult learning and participation of university-educated workforce in it. p. 22 - 34.

Vladimír Strečko: Comenius heritage for present days. p. 35 - 62.

INFORMATIVE ARTICLES

Cutting-edge research in the field of material science

REVIEWS

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe

BOOK FOR YOUR LIBRARY

NEW PROFESSORS

Posledný update stránky: 2021-01-11 13:50