ACADEMIA 4/2019

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,69 MB]

OBSAH

 

ŠTÚDIE

František Blanár: Ďalšie vzdelávanie a jeho miesto v procese celoživotného učenia sa. str. 4 - 16.

Tomáš Filčák: Vybrané indikátory z Education at a Glance 2019: vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku a v stredoeurópskych krajinách OECD. str. 17 - 28.

Vladimír Strečko: Pohľad do histórie matematiky (3. časť) Novovek. str. 28 - 61.

INFORMÁCIE

Informácie národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Noví profesori

 

CONTENTS

 

THEORETICAL ARTICLES

 

František Blanár: Further education and its place in the process of lifelong learning. p. 4 - 16.

Tomáš Filčák: Selected indicators from Education at a Glance 2019: tertiary education in Slovakia and Central European OECD countries. p. 17 - 28.

Vladimír Strečko: View into the History of Mathematics 3rd part: Modern Age. p. 28 -61.

 

INFORMATIVE ARTICLES

Information of National Centre for the Popularization of Science and Technology in Society

New professors

Posledný update stránky: 2020-01-16 15:02