ACADEMIA 3/2019

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,21 MB]

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Štefánia Antalíková: Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy. Zaradenie údajov z roku 2018 do desaťročného vývoja. str 4 - 17.

Roman Kollár: Vývoj počtu študentov vysokých škôl s osobitným zreteľom na študentov prírodných a technických vied na Slovensku. str. 18 - 28.

František Blanár: Služby študentom na verejných vysokých školách: akademické knižnice, ubytovacie a stravovacie služby pre študentov vysokých škôl. str. 29 - 40.

Mária Strenáčiková: Rodina a hudobné nadanie profesionálnych hudobníkov – súčasnosť (2. časť). str. 41 - 49.

Vladimír Strečko: Pohľad do histórie matematiky (2. časť) Stredovek. str. 49 - 66.

INFORMÁCIE

Informácie národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

CONTENTS

THEORETICAL ARTICLES

Štefánia Antalíková: Admission Procedure for Slovak Universities. Release of 2018 data over a 10-year period. p. 4 - 17.

Roman Kollár: The Development of Higher Education Students with Special Focus on Students of Natural and Technical Sciences in Slovakia. p. 18 - 28.

František Blanár: Student Services at Public Universities: Academic Libraries, Accommodation and Catering Services for University Students. p. 29 -40. 

Mária Strenáčiková: Family and musical talent in professional musicians – present (Part II). p. 41 - 49.

Vladimír Strečko: View into the history of mathematics 2nd part: Middle Ages. p. 49 - 66.

 
INFORMATIVE ARTICLES

Information of National Centre for the Popularisation of Science and Technology in Society

Posledný update stránky: 2019-11-05 07:58