ACADEMIA 2-3/2020

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,26 MB]

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Štefánia Antalíková: Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy - Údaje z roku 2019 aj v kontexte desaťročného vývoja. str. 4 - 13.

Ján Herich: Anticipácia počtu novoprijatých, študentov a absolventov vysokých škôl do roku 2025. str. 13 - 23.

František Blanár: Slovenskí študenti na českých vysokých školách. str. 23 - 45.

Tomáš Filčák: Uplatnenie vysokoškolských absolventov na trhu práce. str. 46 - 57.

 

INFORMÁCIE

Noví profesori

Education at a Glance 2020

 

CONTENTS

 

THEORETICAL ARTICLES

 

Štefánia Antalíková: Admission procedure for Slovak universities - Data from 2019 also in the context of ten years of development. p. 4 - 13.

Ján Herich: The anticipation of the number of new admitted, students, and graduates until 2025. p. 13 - 23.

František Blanár: Slovak students at the Czech universities. p. 23 - 45.

Tomáš Filčák: Employment of university graduates in the labor market. p. 46 - 57.

 

INFORMATIVE ARTICLES

New professors

Education at a Glance 2020

Posledný update stránky: 2020-10-14 10:39