Academia 2-3/2012

Obsah
 
 
ŠTÚDIE
Predpoklady úspešnej komercializácie technológií a poznatkov na univerzitách
Denisa Brighton
Generické a špecifické kompetencie študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
Dagmar Lesáková
Taxonómia učiteľských programových cieľov, učebných aktivít a hodnotených výsledkov
Štefan Švec
Časový rozsah pre štúdium a platenú prácu študentov vysokých škôl v Európe
Mária Šulanová
Nezamestnanosť absolventov škôl – závažný sociálny a pedagogický problém
Lucia Tomčíková
 
 
DISKUSIA
Názory na opodstatnenosť udeľovania vedeckej hodnosti “doktor vied” (DrSc.)
Ivan Michalík
Stačí diplom z ukončeného magisterského/inžinierskeho štúdia pre výkon verejnej funkcie v 21. storočí?
Dušan Hovorka
Odborný názov „Akadémia Policajného zboru SR“
Štefan Švec
 
 
UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY
Projekt „TRACKIT“ – záverečný seminár
Mária Čikešová
Noví profesori
 
 
Nové knihy do Vašej knižnice
 
Posledný update stránky: 2014-12-03 22:25