Academia 2/2006

OBSAH

prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.: Systémy zabezpečovania kvality v štátoch bolonskej deklarácie

PhDr. Juraj Vantuch, PhD.: Ako hodnotiť a nehodnotiť verejné vysoké školy na Slovensku

Nové hodnotiace kritériá vysokých škôl

prof. Ing. Milan Slávik, CSc.: Rozvoj kompetencí vysokoškolských učitelů

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., Mgr. Emília Páleníková: Doktorandské štúdium: stav a perspektívy

Ing. Bc. Pavel Andres, PhD.: Co pro tebe znamená pojem e-learning?

Ing. Katarína Tináková: Interakčné procesy v inžinierskej pedagogike 

Mgr. Pavol Krempaský: Projekty celoživotného vzdelávania v programe Leonardo na slovenských vysokých školách

Slovenské školstvo dnes a zajtra, konferencia

RNDr. Jozef Smida, CSc. Listujeme v štatistike, mobility slovenských študentov a učiteľov v programe Erazmus v akademických rokoch 2003/2004 a 2004/2005

Noví profesori vymenovaní prezidentom 10. 4. 2006

Medaily sv. Gorazda aj na vysoké školy

PaedDr. Matej Považaj, CSc: O používaní spájacích výrazov aj, ani, keď, kedy

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:12