Academia 1/2006

OBSAH

Mgr. Martina Porubčinová, PhD.: Perspektívy formovania ľudského kapitálu v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti

PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD.: Globalizácia verzus škola

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.: Vysokoškolský učiteľ a/alebo vedec, výskumník, inovátor

h. doc. Ing. Jozef Buday, CSc., Ing. Igor Chovan: Postavenie výskumníka v podmienkach reštrukturalizácie a rozvoja priemyslu

prof. Ing. Mária Rostášová, CSc., Lívia Gočálová: Uplatňovanie marketingu v univerzitnom prostredí

prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.: Spolupráca univerzít s priemyslom v podmienkach Slovenska

Mgr. Jan Kohoutek: Úvahy nad hodnocením kvality vysokých škol v České republice

PhDr. Juraj Vantuch, PhD.: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt (Poznámka k správe ratingovej agentúry ARRA)

doc. Ing. Mária Kundrátová, CSc., Ing. Ľubica Vašková, CSc.: Teoretické východiská a psychodidaktické aspekty tvorby učebného textu pre e-learning

Ing. Janette Brixová: Vysoké školy a ďalšie vzdelávanie v rokoch 2002 až 2004

Mgr. Katarína Potoková: Päťdesiatročné periodikum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Z prác Ústavu informácií a prognóz školstva

PaedDr. Matej Považaj, CSc.: Poznatková ekonomika, vedomostná ekonomika či znalostná ekonomika

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:13