Academia 1-2/2008

OBSAH


ŠTÚDIE


dr. Georg Flachtbart: Upgrade Through Less alebo Európska univerzita v globalizovanonej spoločnosti – výbehový model?


Ing. Štefan Hronec, PhD., Ing. Jana Štrangfeldová: Metódy a spôsoby transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe


prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PhDr. Martin Bílek, PhD.: Quo Vadis nové technológie vo vzdelávaní?


PhDr. Daniela Gondová: Publikačná činnosť na vysokých školách

 

Z EMPIRICKÝCH VÝSKUMOV


RNDr. Mária Šulanová: Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl


PhDr. Eneke Hanzelová, CSc., PhDr. Zuzana Kostolná, PhDr. Daniela Reichová: Migračné sklony študentov vysokých škôl za prácou do zahraničia

 

prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.: Participácia študentov na samospráve vysokej školy na Slovensku

 

DISKUSIA


MUDr. Alexander Kurtanský: O vysokoškolskom zákone

 

prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.: Niektoré názory na kreovanie študijných programov v rámci Sústavy študijných odborov

 

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.: Kvalita alebo bodymánia vo výskume?

 

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.:  Absencia diskusie vo vedeckej komunite

 

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.: Kríza didaktiky – po druhýkrát

 

doc. MVDr. Štefan Šimko, CSc.: Potrebujeme na vysokých školách vedeckú hodnosť DrSc.?

  

KULTÚRA SLOVA


PaedDr. Matej Považaj, CSc.: O pravopise slova „zmena“ a jeho odvodenín

 

INFORMÁCIE


Noví profesori. Zoznam vymenovaných profesorov s účinnosťou od 15. 1. 2008


Ocenení vedci


Ceny Siemens

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:00