Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy. Vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety.

Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvoliť z viacerých z nich.

Kompetenčné centrum pre vzdelávanie na vysokých školách vzniklo v roku 2016. Je jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Inovovať vzdelávací proces v IT oblasti na vysokých školách má však počas celého obdobia jeho realizácie (2016 – 2020). Výstupmi sú nové a inovované vysokoškolské predmety a študijné programy pre informatikov a neinformatikov na vysokých školách. Obsah vysokoškolských predmetov sa tvorí, reviduje a aktualizuje na všetkých piatich partnerských univerzitách národného projektu  IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v KošiciachUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre).

Z pohľadu čísel, o nových a  inovovaných predmetoch, hovoríme napríklad o 19 predmetoch zameraných na Dátovú vedu, 13 predmetoch zameraných na Internet vecí. Počítačové siete majú 14 nových predmetov a rovnako aj Podnikovo-informačné systémy.

Súčasťou uvedených predmetov sú aj študijné materiály, ktorých cieľom je pripraviť absolventov neinformatických odborov pre pracovné uplatnenie sa v IT sektore. Tu hovoríme o troch predmetoch k Dátovej vede a dvoch predmetoch v oblasti Sieťovej akadémie. Jeden predmet je venovaný Internetu vecí a až štyri sa týkajú Podnikovo-informačných systémov.

Päť partnerských vysokých škôl realizuje výučbu 57 nových a inovatívnych predmetov vyššie uvedeného odborného zamerania. Vďaka partnerským univerzitám ponúka národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie študentom v rámci študijných programov aj certifikované bloky „IT – prax.“ Majú zlepšiť vedomosti a praktické skúsenosti študentov – neinformatikov v oblasti informačných technológií.   

„Jedným z prínosov projektu z hľadiska udržateľnosti je akreditácia nového študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.  Po prvýkrát sa bude realizovať v akademickom roku 2020/2021,“ hovorí profesor RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach, a zároveň garant projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Štruktúra predmetov a obsah študijných materiálov vznikali aj na základe intenzívnej spolupráce so zamestnancami IT firiem. Na základe ich recenzií môžu učitelia vysokých škôl tieto študijné materiály aktualizovať. Nové a inovované vysokoškolské predmety a študijné programy vytvárajú dlhodobo podnetné prostredie pre ďalší odborný rast a udržateľný systém prípravy odborníkov pre aktuálne a budúce potreby IT sektora na Slovensku.

Národný projekt IT akadémia má vytvoriť  model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Vybudovať a aktívne rozvíjať činnosť kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách s účasťou všetkých partnerov projektu v štyroch oblastiach odborného zamerania je jedným z hlavných výstupov projektu v oblasti inovácie prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy. Vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety.

Posledný update stránky: 2020-05-25 14:05