Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Informačné podujatia aj priama inovačná podpora. CVTI SR ako súčasť najväčšej európskej siete na podporu malých a stredných podnikov rozširuje svoje služby.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bude pomáhať vyhľadávať zahraničných partnerov na spoluprácu, organizovať kooperačné podujatia a poskytovať cielenú inovačnú podporu v oblasti napríklad prístupu k financovaniu výskumu a vývoja. Tieto služby má poskytovať ako súčasť slovenského konzorcia celoeurópskej siete na podporu malého a stredného podnikania Enterprise Europe Network.    

 


Viac informácií

Interaktívna expozícia Múzea špeciálneho školstva v Levoči v krátkom videu. Malá inšpirácia k veľkému zážitku - jeho návšteve.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je moderné a interaktívne. Čo ponúka najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja? Inšpirujte sa videovizitkou, zažite ho osobne. 


Viac informácií

Finančná i nefinančná podpora pri ochrane a komerčnom zhodnotení vytvoreného duševného vlastníctva. Významný projekt zameraný na transfer technológií pokračuje.

Začiatkom decembra 2019 bola medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.  Je pokračovaním projektu NITT SK z predchádzajúceho programového obdobia.


Viac informácií

Európska komisia hodnotí prvých päť rokov realizácie Horizont 2020

Horizont 2020 na Slovensku zastupuje Národná kancelária Horizontu, ktorá sídli v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Ako vstúpiť do Horizontu 2020 Vám poradia Národné kontaktné body (NCP). Ide o národné podporné štruktúry pre tento program. Každý NCP má na starosti niekoľko tematických oblastí programu. Aktuálne Európska komisia publikovala výsledky implementácie Rámcového programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 za prvých päť rokov svojej existencie.


Viac informácií

Vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede. Začala sa nominácia na 23. ročník ocenenia Vedec roka SR 2019.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.


Viac informácií

Na Žilinskej univerzite v Žiline sa konalo sa pilotné SIEŤOVÉ FÓRUM. Podujatie rieši aj otázky rozširovania digitálnych kompetencií.

SIEŤOVÉ FÓRUM má identifikovať aktuálne možnosti spolupráce v oblasti získavania a rozširovania digitálnych kompetencií. Úvodné podujatie sa konala na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Hovorilo sa o možnostiach spolupráce so strednými školami.    

SIEŤOVÉ FÓRUM bolo organizované ako súčasť aktivít národného projektu       IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi


Viac informácií

Prístup k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom

Centrum vedecko-technických informácií SR zabezpečovalo prístup do špecializovaných elektronických informačných zdrojov (EIZ) pre potreby akademických inštitúcií s využitím prostriedkov Európskych a štrukturálnych fondov (EŠIF) do konca roka 2019 (od roku 2009). Ide o zdroje, ktoré v tomto programovom období nie je možné navýšiť.


Viac informácií

V DVD archíve časopisu Quark si môžeš "listovať" vo všetkých jeho 25. ročníkoch

Nestihli ste si kúpiť niektoré číslo časopisu Quark? Chceli by ste mať archív od prvého vydania prístupný v digitálnej verzii? Dávame do pozornosti možnosť zakúpenia DVD archívu 25 kompletných ročníkov časopisu Quark ...


Viac informácií
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>