SK PRES

PREDSEDNÍCTVO V RADE EÚ

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Formuje legislatívu Únie, koordinuje jej politiky a hľadá dohodu na dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.

Predsedať Rade Európskej únie je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii. Na čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť mesiacov. Počas tohto obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedá tak za formovanie európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň. 

zdroj: http://www.eu2016.sk

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO  V RADE  EÚ (SK PRES)

Slovenská republika bude predsedať Rade Európskej únie od 1. júla 2016. 

Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je dôležitou politickou výzvou pre celú krajinu. Je to jedinečná šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a Slovenska ako takého.

zdroj: http://www.eu2016.sk

PREDSEDNÍCTVO V RADE EÚ A CVTI SR

Centrum vedecko - technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje komplexnú informačnú podporu v oblasti výskumu, vývoja, inovácií  a vzdelávania na Slovensku.

Centrum vedecko technických informácií SR prostredníctvom svojej činnosti prispieva k rozvoju inovačného potenciálu vznikajúceho v rámci výskumu a vývoja na Slovensku, podporuje vedu a zabezpečuje jej popularizáciu v spoločnosti na národnej úrovni a ako špecializovaná vedecká knižnica zabezpečuje prístup k informáciám z oblasti vedy a výskumu.

V rámci svojej činnosti sa CVTI SR aktívne zapája aj do spolupráce na celoeurópskej úrovni. Jedná sa najmä o účasť v medzinárodných projektoch a iniciatívach zameraných na podporu výskumu, vývoja a technologického rozvoja, popularizáciu vedy a techniky, transfer technológií, či problematiku otvoreného prístupu k výstupom vedy a vedeckým dátam.

CVTI SR tiež prevádzkuje Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), či sieť národných kontaktných bodov pre jednotlivé priortiné oblasti programu Horizont 2020.

Počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie zabezpečuje CVTI SR organizáciu piatich odborných konferencií na medzinárodnej úrovni. Cieľom týchto podujatí je podčiarknuť celospoločenský

význam vybraných tematických priorít Európskej únie a vytvoriť priestor pre fundovanú diskusiu odborníkov, kľúčových hráčov a tvorcov politík z jednotlivých oblastí. Diskutovanými témami budú okrem iného aj integrácia výskumno-vývojových aktivít v rámci európskej spolupráce, či prepojenosť inovácií s vedecko-výskumným, komerčným a spoločenským prostredím.

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ CVTI SR V RÁMCI SK PRES

  • SET Plan 2016 - CEEC X                                                                                   (30. 11. - 02. 12. 2016)        

 

Posledný update stránky: 2018-03-01 09:58