Úvod

Transfer technológií (TT) možno vysvetliť ako prenos výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do hospodárskej a spoločenskej praxe. Ide o komplexný proces, ktorého účelom je previesť za presne určených podmienok práva na nakladanie s duševným vlastníctvom (prevod práv, udelenie licencie a pod.)  z verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie na súkromnú spoločnosť. Tá ich má následne využiť pri výrobe produktov pre potreby komerčného trhu.

CVTI SR sa venuje podpore  TT budovaním Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT) v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre  podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

Jeho aktivity smerujú k podpore vedeckovýskumných inštitúcií pri ochrane ich duševného vlastníctva s využitím prostriedkov zo štátneho rozpočtu tam, kde nie je možné využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov.

Súčasťou NSPTT je tiež Národný portál pre transfer technológií - NPTT, ktorý predstavuje jednotný bod pre prístup k dôležitým informáciám o problematike ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transfer technológií).

 

Posledný update stránky: 2017-01-26 08:53