Open Access

Národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie za SR

CVTI SR od roku 2013 plní funkciu národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu. K plneniu tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie  pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes a komisárky pani Máire Geoghegan Quin.

Úlohy CVTI SR ako národného referenčného bodu pre politiku OA:

  • koordinácia opatrení uvedených v Odporúčaní Európskej komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám a ich uchovávanie“ (Recommendation on „Access to and preservation of scientific information“),
     
  • spolupráca s Európskou komisiou pri výmene skúseností a tvorbe spoločných zásad, noriem a implementačných opatrení v rámci Európskeho výskumného priestoru,
     
  • spolupráca s Európskou komisiou pri spravodajstve o implementácii Odporúčania.

Open Access Zoznam SciDAP
informácie na InfoLibe


vedeckých a odborných časopisov
slovenskej proveniencie s OA prístupom

centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov
pre výskum a vývoj

Kontakt:

Ing. Jozef Dzivák
Centrum vedecko-technických informácií SR
T: 02/69253 112
E: jozef.dzivak@cvtisr.sk

Open Access

Viac informácií o problematike Open Acces je možné nájsť na: http://openaccess.cvtisr.sk/

Posledný update stránky: 2017-04-19 14:22