Podpora vedy

 

Kontakty

Ing. arch. Jana Tomková
Národný koordinátor NCP
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Národný koordinátor
Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Tel: +421 917 733 516
Email: jana.tomkova@cvtisr.sk
 
Ing. Peter Beňo
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Právne a finančné otázky
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Slovakia
Tel: +421 907 608 918
Email: peter.beno@cvtisr.sk
 
Ing. Ivan Filus
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Inovácia v malých a stredných podnikoch (Innovation in SMEs), Prístup k prostriedkom rizikového financovania (Access to Risk Finance)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Tel: +421 2 5441 7515
Email: filus@bic.sk
 
RNDr. Dušan Janičkovič
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Tel: +421 2 5941 0563
Email: dusan.janickovic@savba.sk
 

JUDr. Viera Petrášová, MA
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Inovácia v malých a stredných podnikoch (Innovation in SMEs)
Prístup k prostriedkom rizikového financovania (Access to Risk Finance)
Európske výskumné infraštruktúry (European Research Infrastructures, including e-Infrastructures)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2 69253 164
Email: viera.petrasova@cvtisr.sk
 
Ing. Mgr. Mária Búciová
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies)
Vesmír (Space)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 905 666 688
Email: maria_buciova@stuba.sk
 
Mgr. Iveta Hermanovská
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Európska rada pre výskum ERC (European Research Council)
Činnosti Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie actions)
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (Health, Demographic Change and Wellbeing)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2 69253 164
Email: iveta.hermanovska@cvtisr.sk
 
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský,  a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 3 76415 827
Email: martina.fikselova@gmail.com
 
Ing. Veronika Hanzelová
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (Secure, Clean and Efficient Energy)
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny  (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava (Smart, Green and Integrated Transport)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2 69253 164
Email: veronika.hanzelova@cvtisr.sk
 
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Európska rada pre výskum ERC (European Research Council)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 905 550 747
Email: sona.ftacnikova@apvv.sk 

Ing. Alena Brežná
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Európske spoločenstvo pre jadrovú energiu (EURATOM)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 33 599 1026
Email: alena.brezna@vuje.sk

Ing. Nataša Hurtová
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
Európske spoločenstvo pre jadrovú energiu (EURATOM)
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský,  a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2 69253 164
Tel: +421 917 733 512
Email: natasa.hurtova@cvtisr.sk

Kontakty na národných delegátov môžete nájsť TU

Posledný update stránky: 2016-08-16 15:24