Zoznamy škôl a školských zariadení

Zoznamy (vo formáte EXCEL) obsahujú adresu školy/školského zariadenia, kontaktné údaje, celkové počty žiakov denného štúdia, klientov resp. ubytovaných.

V každom zozname je uvedený
na hárku 1 - zoznam škôl/školských zariadení, ktoré k termínu zisťovania boli v prevádzke
na hárku 2 - príslušné číselníky
Súbory sa aktualizujú vždy po ukončení štatistického zisťovania (približne mesiac od termínu, ku ktorému sa údaje zisťujú).
V zoznamoch sú uvedené len tie školy a školské zariadenia, ktoré predkladajú štatistický výkaz.

Druh školy, školského zariadenia Termín
zisťovania
Údaje v súbore sú
za školský rok (rok)
Materské školy 15. 9. 2017/2018
Špeciálne materské školy 15.9. 2017/2018
Základné školy 15.9. 2017/2018
Špeciálne základné školy 15.9. 2017/2018
Gymnáziá 15.9. 2017/2018
Konzervatóriá 15.9. 2017/2018
Stredné odborné školy 15.9. 2017/2018
Špeciálne stredné školy 15.9. 2017/2018
Vysoké školy 31.10. 2017/2018
Základné umelecké školy 15.9. 2017/2018
Centrá špeciálnopedagogického poradenstva 15.9. údaje sa zisťujú
za predchádzajúci
školský rok 2016/2017
Zariadenia výchovnej prevencie a náhradnej výchovy 15.9. 2017/2018
Zariadenia pre voľný čas a záujmovú činnosť 15. 9. 2017/2018
Jazykové školy 15. 9. 2017/2018
Školské internáty stredných škôl 15. 9. 2017/2018
Internáty vysokých škôl 31.12. 2017
Strediská praktického vyučovania a odbornej praxe 15.9. 2017/2018
Školy v prírode 31.12. 2017
Zariadenia školského stravovania 31.12. 2017
Vysokoškolské jedálne 31.12. 2017

Všetky súbory je možné si vyžiadať aj vo formáte DBF.

Oddelenie štatistiky a služieb, 02/69 295 621, Ing. Čabalová (jana.cabalova@cvtisr.sk)

Posledný update stránky: 2018-02-14 13:27