Analýzy, prognózy, štúdie

Regionálne školstvo:

Trendové a štatistické analýzy:

a1) Vývojové tendencie ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ  

a2) Sprievodca neštátnymi školami  

a3) Nezanestnanosť absolventov stredných škôl 

Kvantitatívne prognózy:

b0) Prognózovanie kvantitatívnych ukazovateľov v regionálnom školstve (metodológia)

b1) Prognóza výkonov regionálneho školstva do roku 2025  pdf

b2) Prognóza vývoja ukazovateľov gymnázií do roku 2025  pdf

b3) Prognóza vývoja ukazovateľov stredných odborných škôl do roku 2025  pdfVysoké školstvo:
Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe  pdf
Eurostudent IV (2008 - 2011) - komparatívna analýza
Zamestnateľnosť a zamestnanosť absolventov vysokých škôl  pdf
Sociálne a ekonomické podmienky študentov denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2007  pdf
Eurostudent III - Národná správa  pdf
Súhrn záverečnej správy medzinárodného projektu Eurostudent III (2005 - 2008) za všetky zúčastnené krajiny je prístupný na webovej stránke www.eurostudent.eu/publications v anglickej a nemeckej verzii.
Vývoj ukazovateľov slovenského vysokého školstva v rokoch 1990 - 2005 a výhľad do roku 2020  pdf
Vývoj ukazovateľov externého štúdia na slovenských vysokých školách v rokoch 1990 - 2020  pdf
Vývoj ukazovateľov bakalárskeho vzdelávacieho stupňa podľa hlavných skupín študijných odborov v rokoch 1999-2006 a výhľad do roku 2020  pdf


Zariadenia voľného času detí a mládeže:

Činnosť CVČ a ŠSZČ


Tretí sektor:
 
Činnosť občianskych združení DaM
Prehľad činnosti ICM

Posledný update stránky: 2018-10-18 12:37