Múzeá školstva

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú integráciu v spoločnosti. Podnet k jeho zriadeniu dala Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimír Predmerský, CSc., v ktorého koncepcii dominovala potreba zriadenia historicko dokumentačného strediska pre špeciálnu a liečebnú výchovu. MŠŠ bolo otvorené 16. novembra 1990. Organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. 

viac...
Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracúvať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva.
Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činnosti:
- zbierkotvornej - v rámci ktorej plánovite a systematicky získava, eviduje a kategorizuje zbierkové predmety dokumentujúce vývin špeciálnych škôl odnajstarších čias po dnešok. Predmetom zbierkotvornej činnosti je komplexnývýchovno vyučovací proces špeciálnych škôl, verejná činnosť v oblasti špeciálneho školstva a pod. Podstatnú časť zbierkového fundamentu tvoria práce žiakov špeciálnych škôl – trojrozmerné predmety, kompenzačné a pracovné pomôcky, diplomy, fotografie, triedne knihy, učebnice a výsledky výrobného procesu zdravotne postihnutých detí. Súčasťou zbierkového fondu je historická špeciálno pedagogická knižnica a dokumentaristika, v ktorej sa nachádzajú aj vzácne rukopisné poznámky nestora špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu, ako aj rukopisy z jeho študentských čias v Budapešti.
- kultúrno výchovnej - na pôde múzea sa realizujú tematické variabilné výstavy, besedy, tvorivé dielne a pod. Najefektívnejšie oslovujú potenciálnych návštevníkov výstavné aktivity, ktoré sú kontaktabilné, rôznorodé a zaujímavé. Celkovo bolo zrealizovaných 80 výstav, v povedomí návštevníkov najviac zarezonovali napr. Svetlo v nás, Maľované niťou, Hlina v mojich rukách, Poď do môjho sveta, Manus Europae a mnoho iných.
 
MŠŠ v Levoči plní nielen ideovo výchovnú, kultúrnu, vzdelávaciu, ale aj osvetovú funkciu. V rámci osvetovej činnosti upozorňujú lektori návštevníkov na mnohé choroby a telesné postihnutia, ktoré vyplývajú z nedostatočnej pozornosti, nadmerného používania alkoholu, drogovej závislosti s jej katastrofálnymi dôsledkami. Od svojho založenia slúži okrem iného i ako konzultačné centrum pre vysokoškolských poslucháčov špeciálno pedagogických aprobácií, poskytuje informačný a dokumentačný servis pedagógom rôznych typov, stupňov škôl a výchovných zariadení. Systematicky si vytvára návštevnícku klientelu z materských, základných a stredných škôl regiónu stredného Spiša, počas turistickej sezóny zahraničných návštevníkov.Súčasne im poskytuje aj videoprojekciu o živote, práci, problémoch a úspechoch invalidizovanej populácie.
Podľa dostupných informačných súdobých prameňov možno levočské pracovisko Múzea špeciálneho školstva právom pokladať za jedinú inštitúciu svojho druhu v celoeurópskych meradlách.
 
 
 
Kontakt:
Múzeum špeciálneho školstva ÚIPŠ
Námestie Majstra Pavla 28
05401 Levoča

telefón. +421 534512863, fax: +421 534512863

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok od 8.30 do 16.30 hod. (júl – august)
Pondelok – piatok od 7.30 do 16.30 hod. (ostatné mesiace v roku)

Kontaktná osoba: Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea
sociálna sieť Facebook


Videozáznamy TV Levoča:
V múzeu špeciálneho školstva sprístupnili výstavu s názvom "Autizmus a my..." (8.4.2013; wmw; 10,5MB)
Reportáž z ovorenia výstavy Hippoterapia ako liečebná metóda (22.10.2012; wmw; 12,8 MB)
Od kroník cez spomienky po súčasnosť (18.6.2012; wmw; 10,1MB)
Hmat a sluch v procese vzdelávania (7.5.2012; wmw; 12,8MB)
Farebný svet origami (7.6.2010; wmv; 8,75 MB)
Výstava prác detí s autizmom (12.4.2010; wmv; 5,9 MB)
Fyzikálna výstava "Schola ludus" (9.11.2009; wmv; 4,9 MB)
Špeciálna ZŠ zo SNV sa prezentuje (12.10.2009; wmv; 7,4 MB)
Výtvarná výstava o zvedavosti a tvorivosti (8.6.2009; wmv; 6,4 MB)
Výstava v Múzeu špeciálneho školstva tentoraz o Vzdelaní pre všetkých (20.4.2009; wmv; 6,9 MB)
Výstava "Klíma nás spája" zaznamenala ohlas (2.2.2009; wmv; 6,6 MB)
Múzeum špeciálneho školstva sprístupnilo výstavu "Klíma nás spája" (12. 1. 2009; wmv; 7,1 MB)


Články z akcií uskutočnených v Múzeu školstva v Levoči:
 
 
 
 

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

Múzeum je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo.

Kontakt
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova ul. 16
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/624 10 665
mobil:  0917 693 235
e-mail: msap@cvtisr.sk
web: www.msap.sk
mapa
 
 
Spojenie: autobusy č. 83, 84, 88, 99 – zastávka Hálova
autobusy č. 93, 94 – zastávka Rusovská cesta
 
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

Múzeum sa nachádza v prístavbe Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej oproti Slovenskej pedagogickej knižnici na Hálovej ul. č.16 v Bratislave – Petržalke.
 
Pracovníci

PhDr. Daniela Vaněková, vedúca múzea daniela.vanekova@cvtisr.sk
Mgr. Martina Kočí, kurátorka martina.koci@cvtisr.sk (MD)
PhDr. Vladimír Michalička, CSc., kurátor vladimir.michalicka@cvtisr.sk
Mgr. Michaela Gallusová, kurátorka, michaela.gallusova@cvtisr.sk
Mgr. Zuzana Kunšteková, múzejný pedagóg, kurátorka zuzana.kunsekova@cvtisr.sk
Mgr. Miroslava Slezáková, PhD., kurátorka  miroslava.slezakova@cvtisr.sk
Akad.soch. Ľubomír Čierny, reštaurátor lubomir.cierny@cvtisr.sk
Ing. Alžbeta Megová, alzbeta.megova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2016-02-15 16:40