Digitalizácia

 
 
Slávnostné otvorenie digitalizačného pracoviska 

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov pre slovenskú vedu. Toto pracovisko bolo vybudované vďaka finančnej podpore Európskej únie, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci realizácie národného projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj“. Ide o moderné pracovisko na digitalizáciu a následné spracovanie a sprístupnenie dokumentov pre vedeckú komunitu, ktoré umožní  efektívne uspokojiť  požiadavky na digitalizáciu všetkých požadovaných typov dokumentov, či už sú to knihy, časopisy alebo napr. mapy nachádzajúce sa vo fondoch Slovenskej akadémie vied. Bude slúžiť výhradne slovenskej vedeckej komunite: univerzitám a výskumno-vývojovým pracoviskám.

Digitalizačné pracovisko bude slúžiť aj na prevod digitalizovaných dokumentov do editovateľných a vyhľadávateľných textových formátov a zároveň umožní ukladať výstupné dokumenty v štandardných obrazových, textových alebo archívnych formátoch. Zoskenované dokumenty umožní ďalej upravovať a systematicky ukladať s možnosťou plnotextového vyhľadávania.Pracovisko na digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov disponuje kapacitou, ktorá umožní operatívne a  efektívne vytvárať digitálny obsah aj z rozsiahlejších dokumentov, ktoré by inak zostali  pre odbornú a vedeckú verejnosť nedostupné. 

Digitalizačné pracovisko v CVTI SR bude využívať kapacity a možnosti Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV) na Žilinskej univerzite v Žiline vybudovaného v rámci tohto istého projektu. Pripravené výstupy z digitalizačného pracoviska sa po sieti dostanú prakticky okamžite do DC VaV, kde sa budú archivovať a sprístupňovať. Plánované kapacity a výkon DC VaV vytvára predpoklady na to, aby produkcia digitalizačného pracoviska bola jednak bezpečne uložená a jednak sprístupnená odbornej verejnosti.

Cieľom tohto pracoviska je teda zabezpečiť konverziu dokumentov pre výskum a vývoj z tlačenej formy do elektronickej podoby, a tým vytvárať obsah vedomostnej bázy Dátového centra pre VaV, ktorá bude sprístupňovaná cez webové rozhranie. Pracovisko bude vybavené aj archivačnou technikou, ktorá umožní spoľahlivé, dlhodobé archivovanie  cenných dokumentov a údajov.

 


Kontakt
:

Odbor akvizície a spracovania / Oddelenie digitalizácie, repozitárov a archivácie

Ing. Branislav Jandorf

1. posch. / miestnosť č. 132
tel: 02/ 69 253 147
e-mail: digi@cvtisr.sk 

Posledný update stránky: 2017-05-16 12:37